Uit het nieuws 20-11-2017

Door: Franklin ter Horst 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 3) 

De eerste zes zegels geopend 

Openbaring 6:1-2 En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. 

De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. Door de eeuwen heen hebben deze vier ruiters de gelovigen gefascineerd. Het lijkt erop dat Johannes de gebeurtenissen die hij beschrijft levensecht voor zich zag. Deze vier ruiters die worden aangekondigd geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. God zal de vier ruiters gebruiken om een vreselijk oordeel over de aarde te laten komen. De Bijbel maakt het onomwonden duidelijk dat de dag van Gods oordeel vaststaat en komen zal. De mensen lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7)

De vier ruiters verschijnen op het wereldtoneel om met een nooit eerder voorgekomen hevigheid een spoor van bedrog, oorlog, honger en dood te brengen in een omvang die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. De vier apocalyptische ruiters komen één voor één op het wereldpodium en hebben elk hun eigen weg te gaan in een ontzagwekkende oordeelshandeling op aarde. De wereld heeft dit over zichzelf afgeroepen omdat ze de macht van de duisternis hebben toegelaten. De wereld zal nu gaan ervaren wat het is God verworpen te hebben.Niets zal in staat zijn dat te voorkomen.

De vier paarden en hun berijders uit het boek Openbaring

Direct nadat een van de vier dieren met een stem van een donderslag riep: Kom! Gaf de ruiter met zijn witte paard meteen de sporen om zijn taak te beginnen.

Velen hebben zich door de eeuwen afgevraagd wie de berijder op het witte paard is? Eeuwenlang hebben Bijbelgeleerden en –uitlegers over de identiteit van deze berijder geredetwist. Hij draagt een overwinningskroon die een veroveraar draagt, en een boog met grote vernietigende kracht in zijn hand. Sommige onderzoekers menen dat deze ruiter de Here Jezus moet zijn, omdat volgens hun redenering ook in Openbaring 19:11 geschreven staat, dat de Here Jezus op een wit paard terugkomt. Zij zijn daarom van mening, dat zowel hoofdstuk 6:2 alsook hoofdstuk 19:11 dezelfde gebeurtenis beschrijven. Op zich is dat niet zo vreemd gezien het feit, dat een wit paard ten tijde van Johannes door de Romeinse keizers en generaals gezien werd als symbool voor de overwinning over hun vijanden. Daarom hielden zij na een gewonnen oorlog of veldslag altijd een triomftocht op een wit paard.

Hoewel deze eerste ruiter op het witte paard gelijkenis met Jezus vertoont, is zijn voorkomen in werkelijkheid misleidend, wetend dat de vorst der duisternis zichzelf voordoet als een engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14). Dat er in Openbaring 6:2 staat, dat de ruiter op het witte paard uittrok om te overwinnen en dat Jezus, die in Openbaring 19 op een wit paard ten strijde trekt en de ultieme overwinning behaalt, wil echter niet zeggen, dat het in beide teksten om hetzelfde paard en dezelfde ruiter zou gaan. Hij kan niet tegelijkertijd op een paard zitten en voor de troon staan en dan ook nog door het openen van de eerste zegel zijn eigen optreden als ruiter op het witte paard aankondigen. Dat is onmogelijk! Jezus, kan dus nooit deze ruiter zijn omdat Zijn komst op het witte paard sowieso pas aan het einde van de grote verdrukking plaats vindt en niet daarvoor!

Ook de kroon die hij draagt is niet toe te passen op de Here Jezus, die immers reeds lang gekroond is. De kronen die de Here Jezus in Openbaring 19 draagt zijn diadeem, die duiden op Koninklijke waardigheid. Als de Here Jezus later de hemel verlaat om de wereld te oordelen draagt Hij meerdere kronen en geen boog maar een zwaard. Nergens staat dat Jezus een boog in de hand had. In hoofdstuk 19:15 staat wel, dat Hij een scherp zwaard heeft, maar geen boog! Wie daarentegen wel een boog heeft is Gods tegenstander, die daarmee brandende pijlen afschiet. Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6:16 het dringende advies: “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven!” De boog is dus geen kenmerk van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Jezus, heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk zal straffen! Het visioen zegt niets over de oorsprong van de kroon die de eerste ruiter ontvangt, m.a.w. er staat niet geschreven dat hij de kroon van God ontvangt. Wél weten we dat het Beest al zijn macht en zijn troon ontleent aan de draak (symbool van satan, 13:2) en bij een troon hoort een kroon. Het is onmiskenbaar de antichrist die Christus wil imiteren, vervalsen, doen alsof hij die komende Christus is.

De ruiter op het witte paard gaat uit “overwinnende om te overwinnen”. Hij is een misleider die er op uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Hij wil dat alle mensen hem in plaats van de Here Jezus als Heer erkennen. Eén van de belangrijkste beschuldigingen in de Bijbel tegen Satan is, dat hij een misleider is en altijd tegen de waarheid van God ingaat. Jezus, zei over Satan: “Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”(Joh.8-44).

Ook op de antichrist is de uitdrukking “overwinnend uitgaan om te overwinnen” van toepassing. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. De ruiter op het witte paard heeft louter een negatieve betekenis. Het is een schijnmessias. Hij zal de Here Jezus imiteren maar zal net zo vals blijken te zijn als de vrede die hij aanbiedt. Deze centrale figuur in het drama van de eindtijdgerichten wordt expliciet pas genoemd in Openbaring 11:7 en uitvoerig in 13, maar dit wil niet zeggen dat hij niet reeds aanwezig kan zijn wanneer de gerichten aanvangen. Zoals later te zien zal zijn moet de periode van optreden onderscheiden worden in twee fasen. In de eerste fase zal hij zich voordoen als een messias (satan in de gestalte van een engel des lichts) en in de tweede fase zal hij het masker afwerpen en zal hij zich in heel zijn satanische karakter openbaren. Zijn witte paard wijst ook op vrede. Zijn ‘gouden eeuw’ zal echter van zeer korte duur zijn. De methode van deze berijder is die van verleiding. Hij heeft geen zwaard maar een boog in zijn hand.

Deze boog lijkt hem te verraden; hij is niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Hier is nog geen sprake van een bloedige oorlog. Hij gebruikt een vreedzame of geweldloze methode van overwinnen, vandaar ook de witte kleur. Er is geen sprake van pijlen, die hij bezit of afschiet. Hij lijkt op de man uit Daniël, die eerst een vredesverbond sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn: Daniël 9:27 “En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een versoester komen, en wel tot de voleinding toe, en waartoe vast besloten is…..”

Deze figuur zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden.

Hij zal de harten en zielen van gelovigen proberen te vangen d.m.v. dwaalleraren. De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, waaronder ook vooraanstaande ‘Bijbeldeskundigen’ grote delen van Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Heel 2 Petrus 2 gaat trouwens over dwaalleraars. Nuttig om dat even te lezen. Dwaalleraren houden zich bezig met schandalige godslasteringen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers. Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. Diverse ‘Bijbeldeskundigen’ vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun Godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

In de rede van Jezus tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Er zijn theologen die beweren dat Jezus buitenechtelijk was. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie waaronder de op 8 september 2017 overleden Harry M.Kuitert.  God is echt dood, concludeerde in zijn voorlaatste boek, dat in oktober 2011 verscheen: ‘De kerk heeft alleen nog een afkickfunctie voor degenen die nog niet aan die gedachte gewend zijn’. Sommige theologen noemen Jezus nog wel een historische figuur maar noemen de verhalen over hem voor het merendeel legende. Het argument dat dwaalgeesten dikwijls gebruiken om hun visie te rechtvaardigen is dat de Bijbel door mensen is geschreven, en mensen maken nu eenmaal fouten. Zij die deze uitleg hanteren slaan de bladzijde over waarin staat dat de Bijbelse profeten uitsluitend van Godswege spraken. De Bijbel is Gods openbaring en een ieder die deze woorden loochent, verkondigt dwaalleringen. Wat zei Petrus over dit soort figuren?

2Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.”

Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Het is de kerk van Laodicéa.

Deze kerk wordt gevormd door de wereldwijde, afvallige groep christenen, die door toedoen van de hen zeer gewaardeerde theologen, het inzicht in Gods doel verloren heeft. Het boek Openbaring beschrijft deze kerk als koud noch heet.

Openbaring 3:15-16 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Het is een kerk die de visie van het evangelie heeft verloren. Deze kerk vertegenwoordigt de duisternis. Demonen zijn hierin aan het werk en, listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen. Noch de persoonlijke trouw en toewijding van sommige herders in deze kerk noch de genezingen, tongen en profetieën etc. is de geest van God, maar een valse geest. De leiders verzwakken het christendom van binnenuit. Het gezag van de Schrift wordt door deze lieden onontkoombaar aangetast en brengen ernstig nadeel toe aan hen die reeds een wankel geloof bezitten.

De apostel Paulus waarschuwde dat vele mensen valse leraren zullen volgen, onbewust van het feit dat zij daarbij hun eigen leven openstellen voor het vergif van Gods tegenstander. De valse kerk is druk bezig het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich te laten en is in toenemende mate het geestelijk onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Grote aantallen aardbewoners zijn op deze manier al enthousiaste volgelingen van Gods tegenstander geworden.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen. Zij zorgen ervoor dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem eruit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten.

De mens zal zich van de ware God en Jezus afwenden. Maar Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger. De mens moet Zijn beloften niet vergeten, maar ook zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis zijn ingeslagen.

Jesaja 44:24-25 “Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel…..” 

Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. Daarover in de volgende aflevering meer. 

 

Franklin ter Horst

Uit het nieuws 13-11-2017

Door: Franklin ter Horst 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 2) 

Het boek Openbaring is lange tijd omschreven als een boek vol mysteries. Vaak roepen Johannes’ beschrijvingen meer vragen dan antwoorden op. De zeven zegelszeven bazuinen en zeven schalen in het boek Openbaring zijn de drie opeenvolgende series van eindtijdoordelen van God. De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden verband met elkaar. Het zevende zegel is een inleiding tot de zeven bazuinen en de zevende bazuin is een inleiding tot de zeven schalen.

Terwijl Johannes slechts een gedeeltelijke, een globale openbaring kreeg, kreeg de profeet Daniël een zeer gedetailleerde openbaring van de gebeurtenissen in de eindtijd. Hij mocht het echter alleen maar opschrijven en daarna verzegelen totdat daarvoor iemand de autoriteit kreeg om de boekrol te openen. Daniël 12:4-8-9 “Maar gij, Daniël houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.” 

Het boek Daniël is geschreven om het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen en het feit dat er nog een toekomst is. Zoals de engel tot Daniël zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. Ook Daniël krijgt gezichten en openbaringen die hem vanuit zijn bestaande leefsituatie een profetisch vergezicht geven op de verre toekomst.

Graf van Daniël (volgens traditie) in de Iraanse stad Susa

Zo kan men lezen dat Daniël op zijn legerstede was toen hem een droom en gezichten voor ogen kwamen. Het betrof een viertal gezichten, door de Here aan hem getoond. Het eerste gezicht ontving hij in het eerste jaar van Belsazar, de koning die hem aanvankelijk negeerde. Het tweede gezicht verscheen hem in het derde jaar van Belsazar, het derde gezicht verscheen hem in het eerste jaar van Darius en het vierde gezicht in het derde jaar van Kores.

In het derde gezicht ziet Daniël een visioen van iemand gelijk een Mensenzoon die komt met de wolken des hemels. Hem wordt heerschappij gegeven en Koninklijke macht die niet zal vergaan en onverderfelijk is. Voordat Daniël gaat zien wat er verder allemaal op aarde gaat gebeuren, mag hij eerst een kijkje in de hemel nemen. Hier ziet hij onder andere een troon die bestaat uit vuurvlammen, raderen en uit een laaiend vuur. Hij ziet derhalve precies hetzelfde wat zijn collega profeten ook bijna allemaal hebben gezien. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Vijfhonderd jaar voor zijn eerste komst en zo’n 2500 jaar voor zijn terugkomst, zag Daniël Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”. De beschrijving is overal in de Bijbel hetzelfde. Deze komst van Jezus, Yeshua ha Mashiach, de Messias voor de Joden, heeft betrekking op de laatste fase van de “Beruchte dag des Heren”. Jezus, zal de totale en eeuwige heerschappij over de aarde ontvangen.

Wat Daniël te zien krijgt is voor hem geheel toekomst. Terwijl hij zich in een periode van rouw en vasten aan de rivier de Tigris bevond had hij een ontmoeting met hemelse personen, die hem inzicht gaven in de ontwikkelingen van de wereldgeschiedenis.

Daniël 10 5-6-7-8 “Terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed, en de lendenen omgord met goud van Ufaz; zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren, zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen, zodat zij vluchten; zo bleef ik alleen over. Toen ik dat grote gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer; alle kleur week van mijn gelaat, en ik had geen kracht meer over.” 

De Tigris

Deze tekst lijkt sprekend op wat ook door Johannes gezien wordt op Patmos, als hij daar de Here Jezus ziet wandelen. Het ziet er dus naar uit dat ook Daniël een ontmoeting had met de Here Jezus. Opmerkelijk is hierbij dat de andere aanwezigen niets zien, ze voelen kennelijk wel iets, want een schrik overviel hen. Daniël zag duidelijk wel iets en even later wordt hij zelfs door een hand aangeraakt en wordt hij van de grond, waarop hij bezwijmd was neergevallen opgericht en toegesproken.

Daniël 10:11 “En Hij zeide tot mij, Daniël gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreke, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. En Hij zeide tot mij: Vrees niet Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.” In enkele zinnen wordt in Daniël 11:44-45 het grootste drama van de eindtijd geschilderd: de slag bij Harmágedon en wat de oorzaken daarvan zijn.

In vers 12:4 krijgt Daniël de opdracht, alles wat aan hem geopenbaard is te verzegelen tot de eindtijd. En nogmaals in vers 9:“Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd!”De betekenis van het verborgen houden lijkt erop te duiden dat de volle betekenis pas in de eindtijd begrepen zal worden. Het was niet aan Daniël om de zegels van het boek te verwijderen. Dat wat er over de eindtijd in het boek Daniël geschreven staat, is dus slechts het topje van de ijsberg, en dat wat er in het boek Openbaring staat eveneens! Men kan er zich dus nauwelijks een voorstelling van maken wat er precies gaat gebeuren voordat letterlijk en figuurlijk de hel losbreekt!

De boekrol

Johannes wordt in hoofdstuk 5 geconfronteerd met de reden waarom hij op Patmos gekomen is. Hij mag aanwezig zijn bij het hemelse openingsceremonieel van het Boek met Zeven Zegels, waarin Gods grote eindafrekening met onze wereld is beschreven. God zal nu handelend gaan optreden. Johannes ziet wat er vanuit Gods perspectief staat te gebeuren. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg.

Openbaring 5:1t/m5  “En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen.” 

De boekrol blijkt van “binnen en van buiten beschreven” en wat daarin gelezen wordt, zal op hetzelfde moment in vervulling gaan. De boekrol mag maar deel voor deel worden afgerold. Ook de profeet Ezechiël had een soortgelijk visioen: “Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol. En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer!” Ezechiël 2:9-10.

Uit de termen ‘gezucht’ en ‘gejammer’ valt op te maken dat er iets heel ergs in moet staan, iets verschrikkelijks! En dat de boekrol verzegeld was met zeven zegels maakt het alleen maar nog mysterieuzer, want dat wil zeggen dat de inhoud streng geheim is! Nadat de boekrol geopend is vertelt Johannes weliswaar in zijn eigen woorden en in beeldspraak wat hij te zien krijgt zodat de lezer bij benadering een indruk kan krijgen welke gruwelijke dingen de mensheid te wachten staat, maar een expliciete beschrijving van wat er in de boekrol geschreven staat, blijft achterwege. Gezien het feit, dat de boekrol zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde beschreven is mag men ervan uitgaan, dat daarin tot in de kleinste details precies vermeld staat, wat er allemaal gaat gebeuren in de tijd van de Grote Verdrukking. De inhoud is vastgelegd, niemand is bij machte, daar nog iets aan toe te voegen of weg te laten. Niets daarvan kon nog veranderd worden.

De boekrol ligt op de rechterhand van God, en wordt als het ware aangeboden aan wie maar in staat is hem aan te nemen en zijn zegels te openen. De rechterhand is tevens het teken van Zijn reddende macht en kracht: Psalm 118:15 “Hoort! Jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen: De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren verhoogt…” Ook in Exodus 15 is sprake van Gods rechterhand: “Gij strekte uw rechterhand uit; de aarde verzwolg hen.” De aanbieding aan wie in staat is de boekrol te openen wordt zelfs aangeboden door een sterke engel die met luider stem roept: “Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? De boekrol vertegenwoordigt dus een zodanige waarde dat geen enkel schepsel deze waardigheid bezit. Dit maakt duidelijk dat degene die wel waardig bevonden wordt, in bijzondere relatie tot de boekrol moet staan. Niemand biedt zich aan, niemand blijkt waardig deze taak op zich te nemen. Ook Johannes voelt zich er niet geschikt voor de boekrol te openen. Hij weende omdat niemand waardig was de boekrol te openen.

Openbaring 5:6-7 “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.” 

Johannes ziet om zich heen en herkent het Lam. Er is geen twijfel mogelijk. De mensen dachten dat het Lam geslacht was. Lucas 23:33 “En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.” Maar hij bleek een leeuw, die overwonnen heeft. De wereldleiders waren Hem al lang vergeten, maar straks neemt Hij de leiding van wereld op Zich en zullen allen die Hem hebben verworpen beschaamd staan. Dan zal Hij ze in alle rechtmatigheid richten. Johannes herkent Hem, met wie hij in Israël was rondgetrokken. Jezus, is de enige die de boekrol kan openen en lezen.

Het Lam 

Dat met het Lam Jezus bedoeld is, is duidelijk. Johannes de Doper noemde Hem het Lam Gods:“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” Johannes1:29 en 36. Het lijden en sterven van Jezus als een lam werd ook al door Jesaja geprofeteerd: Jesaja 53:7 “Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” 

Openbaring 5:8-9-10 “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”

De 24 oudsten en de vier levende wezen werpen zich in aanbidding neer voor het Lam en zingen dat nieuwe lied. Zij bevestigen dat Hij, die door Zijn bloed te geven de “heiligen” heeft gekocht, uit alle volkeren. Als een lam heeft Jezus Zich naar Golgotha ter slachting laten voeren. Jacob had de koningsmacht van Jezus al gezien toen hij zijn zoon Juda zegende (Genesis 49:9). Het noemen van de “leeuw uit de stam van Juda” heeft ook alles te maken met Israël. Straks zal Hij met grote majesteit verschijnen in het aardse Israël. Hij is het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Hij heeft alle vijanden overwonnen; zelfs de dood.

Het boek met de zeven zegels, dat Jezus nu in handen heeft, bevat als inhoud alles wat er nu verder volgt in de Openbaring.

Wordt vervolgd

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Uit het nieuws 06-11-2017

Door: Franklin ter Horst

 De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 1)

 Inleiding

 Het lijdt geen twijfel dat onze wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Oorlogen en geruchten van oorlogen behoren tot het dagelijks nieuws. Een apocalyptische oorlog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, behoort zo maar tot de mogelijkheden. De NAVO is al enige tijd bezig met een enorme troepenopbouw langs de grens met Rusland. Er gaat geen dag meer voorbij of de leiders van Iran, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de Palestijnse doodscultuur Hamas dreigen Israël van de wereldkaart te verwijderen. De haat tegen het Joodse volk en de staat Israël is een wereldwijde ziekte geworden. Er is sprake van een ernstige toename van Christenvervolging in voornamelijk door moslims gedomineerde landen. Vanwege de ineenstorting van het zogenaamde kalifaat in Irak en Syrië keren van de duivel bezeten jihadisten terug naar hun landen van herkomst waar zij zich voorbereiden op nieuwe terreuraanslagen. Het is een kwestie van tijd voordat Europese burgers in opstand zullen komen tegen de islamisering van Europa. De extreemlinkse terreurgroep Antifa wil met massale demonstraties in diverse grote steden in de Verenigde Staten een poging doen om Donald Trump uit het Witte huis te verdrijven. Een burgeroorlog kan zo maar het gevolg zijn. En zo zijn er nog talloze andere ontwikkelingen die het gevoel geven dat er een grote crisis dreigt. De wereld lijkt met rasse schreden op weg naar het moment dat de verzegelde boekrol zoals beschreven in Openbaring 5 geopend zal worden. Reden genoeg om hier een serie nieuwsbrieven over te maken. 

 Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen en alleen maar gered kan worden door een ingrijpen van God. De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk groot wereldrijk in het verleden, maar ook toekomstige gebeurtenissen tot in detail. Zij kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen waarover de profeten Daniël, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en de meeste zogenoemde kleine profeten, gesproken hebben, evenals Johannes in het boek Openbaring, kunnen thans worden waargenomen. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan “bezet gebied” vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen.

 Voorafgaand aan hoofdstuk 5: “De verzegelde boekrol en het Lam”, geeft Johannes eerst uitleg over de vierentwintig oudsten en de vier dieren.

Johannes op Patmos

 Openbaring: 4-1-2-3 “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die er op gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien en smaragd gelijk.

 Johannes vervolgt hier wat in Openbaring 1:19 ook al omschreven is. “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en het hetgeen na dezen geschieden zal”.Hoofdstuk 4 begint met de woorden “na deze dingen”. Johannes hoort opnieuw de stem als een bazuin, die hem de opdracht geeft om op te klimmen naar de hemel. De geopende deur in de hemel is het eerste wat Johannes ziet. Het wijst op een uitnodiging om binnen te komen. De deur die Johannes ziet is geopend met een bepaalde bedoeling want hij moet door die deur de hemel binnengaan. Hij ziet wat er zich in de hemel afspeelt. Voor hem wordt de hemel pure realiteit. Hij hoort een bazuinstem die hij ook al eerder gehoord had, de stem van Jezus. Hij krijgt een bevel “Klim hierheen op”. Het is een bevel, een opdracht. De deur in de hemel is voor hem geopend, om hem te tonen wat “na dezen”geschieden moet. Wat hij te zien krijgt is de eindtijdbeslissing, het eindgericht. De maat is vol. Alles moet ontmaskerd worden en dat wordt aan Johannes getoond. De ontmaskering van satan en al zijn trawanten. Al zijn vreselijke instrumenten, de dood en het dodenrijk en dat de oude draak gegrepen wordt.

 Het moet voor Johannes geen gemakkelijk opdracht zijn geweest om op te schrijven wat hij zag, er waren immers nog geen aardse woorden uitgevonden om alles voor de latere generaties aardbewoners goed leesbaar te maken. Maar gelukkig wordt hij daarbij geholpen door de Heilige Geest. Johannes raakt overweldigd door het allesomvattende beeld van de troon van God zelf. Hij spreekt van “iemand”, die op de troon gezeten is, maar het is duidelijk dat dit God Zelf is. Hij omschrijft Gods Majesteit als “van aanzien de diamant en sardus gelijk.”De sardus was erg bekend in Bijbelse tijd omdat hij altijd in zegelringen gebruikt werd. De smaragd was vroeger een symbool van de lente.

Johannes omschrijft Gods Majesteit als van aanzien een diamant gelijk 

In het vervolg van deze tekst ziet Johannes rondom Gods troon nog 24 andere tronen staan, waarop 24 oudsten zaten, die in witte klederen gekleed waren en met een gouden kroon op hun hoofd. De oudsten zijn in de Bijbel altijd mannen met gezag en autoriteit. In het Nieuwe Testament zijn de ouderlingen onder de Joden de oversten van het volk. Ze worden als zodanig in geen enkel ander Bijbelboek vermeld. In Jesaja 24:23 staat wel, dat God als koning zal regeren en dat er heerlijkheid zal zijn ten aanschouwen van Zijn oudsten. Hier wordt echter hun aantal niet vermeld. De tekst, die het meest in de buurt komt van Openbaring 4:4 is Matthéüs 19:28, waarin Jezus tegen Zijn discipelen zegt: “Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten!”   

Hier is echter sprake van 12 en niet van 24 tronen. In 1 Kronieken 24:1-19 en 25:1-31, is sprake van priesters alsook van zangers en muzikanten die in 24 dienstgroepen zijn verdeeld om dienst te verrichten in de tempel. De 24 oudsten worden in Openbaring 4:4 en 5:8-11 eveneens als priesters, zangers en muzikanten voorgesteld met hun witte klederen, de schalen vol reukwerk, de citers en het zingen van een nieuw gezang. Diverse onderzoekers zijn daarom van mening dat de 24 oudsten zowel de (gemeente) van het Oude als die van het Nieuwe Verbond vertegenwoordigen, dus alle gelovigen! Ze zijn in “witte klederen”gekleed, als teken dat zij heiligen zijn. De ouderlingen in het troongezicht van Openbaring 4 zijn met de levende wezens de hooggeplaatsten in de hiërarchie der hemelse wezens bij de troon van God. Het feit dat zij verheven zijn tot een plaats in tegenwoordigheid van God, laat zien dat zij verheerlijkt zijn. Ze zitten op de tronen: zij hebben dus reeds deel aan Gods belofte om als koningen te heersen.

De zeven Geesten Gods 

Openbaring 4:5-6 En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven geesten Gods. 

Johannes ziet en hoort bliksemstralen, stemmen en donderslagen, dingen die bij mensen over het algemeen angst oproepen. Deze bliksemstralen, stemmen en donderslagen komen in Openbaring herhaalde malen voor en steeds in heviger mate. Alle drie deze elementen zijn nauw verbonden met het oordeels- en gerichtenkarakter. Zij lijken hier te duiden op de opkomende storm van Gods gramschap over de wereld.

Hoe lang gaat het nog duren voordat Gods gramschap over de aarde komt 

Ook zag hij vanuit Gods troon zeven Geesten Gods als brandende fakkels met zeven hoorns en zeven ogen uitgezonden over de gehele aarde. Met het getal zeven wordt de volheid van de Heilige Geest aangegeven. In Openbaring 1:20 en 3:1 is ook sprake van zeven sterren. Hier betreft het de  de engelen der zeven gemeenten; die door Jezus geplaatst zijn bij de zeven kandelaren, de zeven gemeenten. Zij zijn dienaren om te zenden, en Hij geeft hen de geestelijke toerusting tot welzijn van de gemeenten. De Heilige Geest werkt gewoonlijk door de dienaren, en hun dienst zal niet krachtig zijn zonder de Heilige Geest in zijn zevenvoudige volheid. Daarom wordt er in Openbaring 4:6 gesproken over de zeven Geesten Gods. Bij de genoemde fakkels is er geen sprake van vreedzaam licht, maar symbool van gericht, die tenslotte de wereld in vuur zal zetten. Fakkels zijn symbolen van gericht over de vijanden en behoud van het volk Gods. De Gideonsbende overwon de Midianieten met fakkels in de hand. (Richteren 7:16-20).

De vier dieren 

Openbaring 4:6 “En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk.” Dit komt ook voor in andere Bijbelgedeelten. Over de kristalheldere zee, waarop de Here troont, wordt ook in Exodus 24:9-11 geschreven, waar Mozes, Aäron, Nadab, Abihu en de zeventig oudsten van Israël de berg beklommen. Waar zij “de God van Israël” zagen, alsof onder Zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. De “glazen zee kristal gelijk”wordt meestal verklaard als een beeld van de door Gods ingrijpen tot rust gekomen mensheid. Een reinigingsvat, dat doorschijnend is, zodat alle eventuele verontreiniging van het water onmiddellijk te zien is. Hierin lijkt tot uiting te komen dat allen die tot dit hemelse heiligdom zullen worden toegelaten, volkomen gereinigd zijn, gewassen in het bloed van Christus.

Openbaring 4:6-8 “En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels, en waren rondom en van binnen vol ogen, en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.” 

Vervolgens ziet Johannes vier merkwaardige wezens, die hem volkomen onbekend voorkomen, hoewel hun aanblijk wel sommige herkenbare trekken vertoont. Johannes had er de nodige moeite mee om ze te omschrijven. Ze leken in vele opzichten ook op de wezens die Ezechiël zag, als inleiding op de gezichten die hij te zien kreeg. Volgens Ezechiël moet het om cherubs gaan. (Ezechiël 1:10-20). Een groot aantal onderzoekers beschouwen dit als een duidelijke aanwijzing dat ook de vier dieren in Openbaring als cherubs moeten worden beschouwd. Wel is er verschil van mening over de vraag, of de cherubs om Openbaring engelen zijn of hooggeplaatste verheerlijkte mensen in het ambt en de functie van cherubs. Cherubs komen meerdere malen voor in de Bijbel. Zo bewaakten zij de toegang tot de hof van Eden. Ook stonden zij op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds en waren zij geborduurd op het voorhangsel van de tempel.

Hier staan de cherubs op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds 

Overal waar iets over deze cherubs te lezen valt in de Bijbel, zijn zij het nauwst van alle geschapen wezens aan de Here verbonden. Zij staan beschuttend voor Hem, dragen Hem en Zijn troon. Uitgezonderd de gemaakte cherubs in het Heilige der Heiligen, zijn de levende cherubs altijd voorgesteld als wezens met “aangezichten van dieren”. Tussen die aangezichten is steeds het gezicht van een mens. Het schijnen dus zeer belangrijke wezens te zijn omdat zij “in en rondom”de troon van God worden gezien. Ze dragen als het ware de troon van God, evenals de cherubs in Ezechiël. In werkelijkheid spelen zij een rol ten aanzien van het uitverkoren volk Israël. Het “midden”van de Troon spreekt ervan dat zij nauwer dan enig ander schepsel aan de Troon verbonden zijn, nauwer nog dan de vierentwintig oudsten. De symboliek en de gedaante van de vier dieren ofwel de vier levende wezens is terug te vinden in de vier banieren ofwel veldtekenen van de Israëlieten. Zo was het veldteken van Juda een leeuw, want er staat geschreven: “Een leeuwenwelp is Juda; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen?” Genesis 49:9.

Efraïm droeg het beeld van een rund als veldteken, want over hem zegt de profeet: “Ik hoor Efraïm steeds klagen: U hebt mij geslagen om mij als een wilde stier te temmen.”(Jeremia 31:18). Het teken van Ruben was een mensengestalte, en van Dan een adelaar. Voor een deel zijn deze tekens gebaseerd op Genesis 49:2-27 waar Jakob zijn zonen zegent. Deze vier groepen waren dus rond de Tabernakel opgesteld. Zij dienen God door alles. Dit beeld van de vier banieren die het gehele volk Israël vertegenwoordigen komt terug in de profetie van Ezechiël 1 waar hij vier dieren ziet. In vers 10 zegt hij: “Wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.” Ook Johannes ziet deze vier dieren dus voor de troon van God in Openbaring 4:7: “En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk.”

Wordt vervolgt op 13-11-2017 (De boekrol met de zeven zegelen)

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Uit het nieuws 30-10-2017

Door: Franklin ter Horst

Opnieuw Joden onder de Nobelprijswinnaars  2017

Het moet toch als een enorme frustatie worden ervaren onder de virulente Jodenhaters dat nu de Nobelprijzen van 2017 bekend zijn, er opnieuw weer een aantal Joden bij de prijswinnaars zitten. Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is. Het is, zoals Israel Today al meldde, misschien niet politiek correct om zelfs maar te wijzen op de mogelijkheid dat de ene etnische groep uitblinkt boven de andere, toch behoorde maar liefst 37 procent van alle winnaars in 2017 tot het Joodse volk.

Tot en met 2017 zijn er in totaal 892 Nobelprijzen uitgereikt waarvan 201 aan Joden. Dat is maar liefst 22.5%. En dat terwijl de 14 miljoen Joden maar 0.2% van de wereldbevolking uitmaken. Een van de eerste Joodse Nobelprijswinnaars was Albert Einstein. Hij ontving in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Albert Einstein

Bijzonder opvallend daarentegen is dat de 1.6 miljard moslims, dat is 23 procent van de totale wereldbevolking, minder dan 1% leveren van het totale aantal beoefenaars van wetenschap. Praktisch alles wat ze aan gemakken hebben is in het westen ontwikkeld en geproduceerd.

Dat was de Saoedische intellectueel Ibrahim Al-Buleihi ook al opgevallen toen hij in 2009 de Arabieren opriep om de grootsheid van de westerse cultuur en de tekortkomingen van de eigen cultuur te erkennen. Hij prees de westerse beschaving de hemel in. Op de vraag waarom hij zo gefascineerd was door de westerse cultuur, zei hij tegen de interviewer: ,,Kijk om je heen. Al het mooie in ons leven komt voort uit de westerse beschaving. De pen in je hand, de recorder waarmee je ons gesprek opneemt, het licht in deze kamer, de krant waarvoor je werkt…zonder de uitvindingen van het westen was ons leven dor. De westerse beschaving is superieur in alle aspecten van het leven. Het heeft de mensheid bevrijd van zijn illusies en tekortkomingen. De westerse cultuur is de enige cultuur die het individu erkent en hem de mogelijkheid geeft zijn dromen na te jagen.” De Israëlische president Simon Peres zei ooit: “de Israëlisch halen meer uit hun hersenen dan Saoedi-Arabië aan olie uit de grond.”

De wetenschap bij moslims lijkt slechts tot doel te hebben om het geloof in Allah te bevestigen. Dat is kennelijk ook de belangrijkste reden waarom islamitische landen wetenschappelijk praktisch gezien volledig zonder betekenis zijn. Er bestaat wat dat betreft een enorm verschil tussen het Joodse volk en de Arabieren en de volgelingen van Mohammed in zijn algemeenheid. Wat bijvoorbeeld door het bewind in Ramallah onder leiding van Mahmoud Abbas tot het hoogst haalbare in het leven wordt beschouwd, is het aantal Joden dat ze hebben vermoord. Ook de barbaren van ISIS, Al-Qaeda, Al Nusra en andere terreurbendes wedijveren met elkaar- niet om hun volgelingen aan te moedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren- maar wie de gruwelijkste moordpartijen weet te scoren.

De uit Syrië afkomstige Farid N.Ghadry, schetste reeds in 2004 in een artikel “Israel Builds for Nobel Prizes, Arabs Build for Suicide Bombers”, een duidelijk beeld van wat de Arabieren bezield. Volgens hem is het een algemeen bekend verschijnsel dat de islam in ontwikkeling eeuwen achterloopt met de joods-christelijke cultuur., “Daar waar de Israëli’s het individu aanmoedigen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, is in de Arabische cultuur het bereiken van het zelfmoordmartelaarschap, het hoogst haalbare” aldus Ghadry.

“In verscheidene islamitische landen is wetenschappelijk onderzoek vrijwel niet mogelijk omdat het in strijd zou zijn met de islam. Het moslimextremisme zorgt ervoor dat de islamitische wereld op terreinen als onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg ver achter blijft bij het westen.”. Dit is niet de uitspraak van een islamhater maar van de voormalige Libische leider Moammer Gadhaffi, geciteerd in de Gazet van Antwerpen, 25 maart 2006.

Waarom je kind een boek geven, als ze ook wat ‘nuttigs’ kunnen doen…

Qanta Ahmed, een dokter en moslima van Pakistaanse origine, en inwoner van Groot-Brittannië, noemt Israël een bron van “Inspiratie voor de hele Islamitische wereld”. Ahmed is auteur  van “In the Land of Invisible Women: A Female Doctor’s Journey in Saudi Arabia.” Zij vertelde United With Israelvirtueel het hele Midden-Oosten te zijn  doorgereisd en geen land tegengekomen te zijn met zo’n nivo van “vrijheid en integratie”.

VN-onderzoek: Arabier leest slechts 4 pagina’s per jaar

Een door Verenigde Naties verricht onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde Arabier in het Midden Oosten slechts vier pagina’s ‘literatuur’ leest per jaar. Uit het onderzoek bleek verder dat er in de Arabische wereld elk jaar één nieuw boek per 12.000 inwoners wordt gepubliceerd. In Israël komen jaarlijks meer dan 4000 nieuwe titels uit. Volgens de Arab Thought Foundation, die de culturele ontwikkeling in de Arabische landen in de gaten houdt, wil maar iets meer dan 8% van de Arabieren een hogere opleiding volgen.

Niet alleen het hoge percentage Joden onder de Nobelprijswinnaars is verbazend, maar zo bestaan er nog een hele serie andere bijzondere vaardigheden. Zo maar een paar voorbeelden. Zo is bijvoorbeeld 60 procent van de afgestudeerden van de Yale Universiteit in de Verenigde Staten, Jood. 26 procent van alle professoren in de rechtswetenschappen in de Verenigde Staten is Jood en 40 procent van de leidende advocaten in New York en Washington zijn eveneens van Joodse afkomst. In verhouding tot de totale bevolking van de VS zijn deze getallen des te verbazingwekkender. Slechts twee procent van de Amerikaanse burgers is Jood. Israël is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, dat is 63% meer dan de Verenigde Staten. Het heeft ook het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Israëlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld.

Zo heeft een Israëlisch bedrijf een apparaat ontwikkeld voor het opsporen van huidkanker in een vroeg stadium. “Met de vroege opsporing zijn bijna alle vormen van huidkanker te genezen”, zegt Yossi Biderman, Bestuursvoorzitter van Skin Cancer Scanning, een Israëlisch bedrijf dat de technologische doorbraak ontwikkelde door met behulp van glasvezelkabels te scannen op mogelijk kwaadaardige moedervlekken. Klinische proeven bij het Rabin Medical Center in het centrum van Israël laten zien dat het systeem met een efficiëntie van 92% bepaalde vormen van huidkanker opspoort. een hoger percentage dan dat van thans beschikbaar apparaat.

In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit Israël dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners). Israëlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie en is daarmee wereldleider op het gebied van waterbesparingssystemen. Men hun kennis op dit gebied helpen ze ontwikkelingslanden bij het terugdringen van de woestijn. Het heeft hiertoe honderden centra opgericht in deze landen om expertise over te dragen.  Israël loopt voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van preventieve geneeskunde. Zij ontdekten tientallen nieuwe medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose.

Tel Aviv staat na Silicon Valley in Californië, op een lijst van belangrijkste high-tech centra van de wereld op basis van een internationale studie. Silicon Valley is de thuishaven van bedrijven zoals Google, Apple, Facebook en anderen.

Verder staat Israël met gemiddeld 11.500  kg melk per koe per jaar op eenzame hoogte aan de wereldtop.Momenteel zijn er in Israël bijna 1000 melkproductiebedrijven waarvan een deel zich bevindt in Negev. Gezien de moeilijke en harde omstandigheden, vanwege de soms ondragelijke hitte, is  dit zonder meer een schier ongelooflijke prestatie.

11.500  kg melk per koe per jaar

In het Middeleeuwse Spanje was 41 procent van de geleerden Jood, terwijl het aandeel van de bevolking 2.7 procent bedroeg. In de 14e eeuw n.Chr., was één procent van de wereldbevolking van Joodse herkomst; toch vormden zij destijds 17.6 procent van alle geleerden. Tussen 1819 en 1935 was ongeveer 20 procent van de Duitse economische elite Jood, terwijl hun aandeel aan de Duitse bevolking nauwelijks meer dan één procent bedroeg.

In 2014 werden volgens BdiCoface, de grootste zakelijke informatiegroep in Israël, 3555 ‘Israëlische’ patenten geregistreerd. Dat betekent een toename van 21 procent ten opzichte van het 2013. Hiermee blijft Israël koploper in het registreren van nieuwe patenten in de Verenigde Staten, en neemt het land, na Japan en Taiwan, de derde plaats in de wereld in. Universiteiten in Tel Aviv, het Weizmann Instituut, Technion in Haifa en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem lieten talloze nieuwe uitvindingen registreren. Uit een enguête van marktonderzoeker TNS blijkt dat maar liefst 82 procent van de Israëli’s trots is op hun land. Bijna de helft van de ondervraagden was bovendien tevreden met zijn leven. Vooral de jongere generatie Israëli’s gaf aan gelukkig te zijn,ondanks de hoge kosten voor levensonderhoud en de moeilijke veiligheidssituatie. Het leger werd bijzonder positief beoordeeld, en kreeg gemiddeld 4.5 van de maximale 5 punten.

Volgens Harry Ostrer, een medisch geneticus en professor aan het ‘Albert Einstein College of Medicine’ in New York, hebben Joden een aparte genetische ‘handtekening’.

Harry Ostrer

Met DNA-onderzoek kan dus worden vastgesteld of iemand tot het Joodse volk behoort of niet. En dat heeft alles te maken met wat de Bijbel ‘Gods uitgekozen volk’ noemt.Zij staan symbool voor een onverbrekelijk verbond tussen God en Israël, dat dienstbaar is aan het grotere doel om al het leven op aarde te verbeteren. En dat dit verbond met geheel Israël is, blijkt wel uit het feit, dat de meeste Joden die Nobelprijzen winnen, allesbehalve religieus zijn. De Joodse prestatie’s  zijn des te opmerkelijker, gezien de sterke toename van de wereldbevolking, waarvan het percentage Joden juist dramatisch is afgenomen. Slechts tweetiende van één procent van alle mensen die vandaag leven, zijn Joden. Zoals ik aan het begin van deze nieuwsbrief al meldde: Probeer maar eens vol te houden dat er niets bijzonders met dit volkje aan de hand is.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Uit het nieuws 23-10-2017

Door: Franklin ter Horst

De Koerden zijn het grootste staatloze volk op aarde.

Toen de Iraakse troepen nog massaal op de vlucht sloegen waren het Koerden die vanaf het moment dat de barbaren van IS(IS) hun intrede deden, als een van de weinigen in de regio bereid geweest deze verkrachtende en moordende koppensnellers te bestrijden. Het waren de Koerden die IS(IS) uit de stad Kirkuk in het noordoosten van Irak verjoegen en drie grote olievelden onder controle namen. Op 22 september 2017 koos 92% van de Koerden vervolgens voor onafhankelijkheid van Irak. Ook diverse Iraakse minderheden zeiden achter het streven te staan. Zo hebben 100.000 op de vlucht geslagen Christenen de laatste drie jaren doorgebracht in de Koerdische Regio. Een andere ethnisch -religieuze minderheid, in het noorden van Koerdistan, de Shabak, zegt eveneens beter af te zijn onder Koerdisch bestuur dan onder bestuur van Bagdad. De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Rex Tillerson noemde het onafhankelijkheids referendum echter onwettig en gaf daarmee het bewind in Bagdad legitimiteit om de Koerden weer uit Kirkuk te verdrijven.

image006Het leger van de Koerdische Peshmerga’s telt een groot aantal vrouwen. Ook zij trokken op tegen de barbaren van IS(IS).

Op 16 oktober trok het weer enigszins opgekrabbelde Iraakse leger met een konvooi van pantservoertuigen van een door de Amerikanen getrainde elite-eenheid, en Shi’itische bendes onder leiding van Iran Kirkuk binnen. Ook de Koerdische Peshmerga’s zijn trouwens getraind en van wapens voorzien door het Amerikaanse leger vanwege hun strijd tegen IS(IS). De verovering van de stad kreeg zijn beslag in een bliksemoffensief van anderhalve dag.Turkmenen in Kirkuk juichten de binnentrekkende Iraakse troepen toe.

De actie van het Iraakse leger kwam als antwoord op het Koerdische referendum en het daarna uitroepen van de onafhankelijkheid dat tegen de zin van Irak werd gehouden. Duizenden Koerdische burgers sloegen vervolgens op de vlucht, bang voor terreur van de Iraakse troepen en de Shi’itische bendes. De regering in Irak riep de Koerdische strijdkrachten, op tot samenwerking, om de vrede in Irak te bewaren maar het antwoord van de peshmerga’s was dat Irak een hoge prijs zal betalen voor “de oorlogsverklaring aan het Koerdische volk”. Kirkuk ligt net buiten de autonome regio Koerdistan, maar de Koerden maken er wel aanspraak op.

Veel Koerden streven er al sinds het begin van de 20ste eeuw naar om hun volk te verenigen in een onafhankelijke staat Koerdistan. Na de nederlaag van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog werd in 1920 de “Vrede van Sèvres getekend tussen de Geallieerden en het Ottomaanse Rijk, waarbij een verdrag werd gesloten met daarin onder meer een onafhankelijk Koerdistan. Dit werd ook erkend door de toenmalige Europese grootmachten. Van dit verdrag is echter nooit iets terechtgekomen, vanwege de opstand van Turkse patriotten onder leiding van Atatürk. De “Vrede van Lausanne in 1923, die de grenzen van het moderne Turkije vastlegde, repte met geen woord meer over een onafhankelijk Koerdistan.

De Koerden zijn het grootste stateloze volk op aarde en vormen een unieke etnische bevolkingsgroep van ongeveer 35 miljoen mensen verspreid over de landen Irak, Iran, Turkije en Syrië. In deze landen leven ze onder gezag van dictatoriale regeringen. Alleen in Irak bezitten ze een gedeeltelijke autonomie. Toen na de Eerste Wereldoorlog het Ottomaanse Rijk uiteenviel, werden de Koerden over deze landen verspreid.

Iraaks-Koerdistan kreeg als eerste de autonome status in 1970 door een overeenkomst met de Iraakse regering; haar status werd opnieuw bevestigd als een zelfstandige entiteit binnen de federale Iraakse republiek in 2005. In 1991 vluchtten grote aantallen Koerden de bergen in op de grens met Turkije waar zij letterlijk in de val zaten. De onberekenbare schurk Saddam Hoessein aarzelde niet om gifgas te gebruiken tegen de Iraakse Koerden zoals in 1987-1989. Er is geen oorlogsmisdaad die de “Moeder aller Dictators” niet heeft gepleegd. Hij heerste door dood en verderf te zaaien. Tegenstanders werden op gruwelijke wijze uit de weg geruimd.

Bij een aanval op Halabja van 15 tot 19 maart 1988, een stad op 250 kilometer ten noordoosten van Bagdad, kwamen minstens 5000 inwoners op een afgrijselijke manier om het leven bij gifgas bombarderen. Volgens de Koerden kosten Saddams chemische bombardementen tussen februari en september 1988 aan 182.000 Koerden het leven. Ali Hassan al-Majid, een neef van Saddam, bekend onder de bijnaam ‘Ali chemicali” was verantwoordelijk voor de gifgasaanvallen. Op 17 januari 2010 werd hij tot de strop veroordeeld en op 25 januari 2010 geëxecuteerd. Sinds de val van Saddam Hoessein hebben de Koerden meer vrijheid en autonomie, en hebben een eigen regering in het noordelijke deel van Irak, dat bekend staat als de “Koerdische Regio”.

image002Massamoord in Halabja

In Syrië vormen de Koerden een etnische minderheid en is de situatie voor hen niet veel beter dan in Turkije en Iran. De Koerden in Syrië hebben bijvoorbeeld nooit gelijke rechten gekend en mogen hun eigen taal niet spreken. Ook zijn zij uitgesloten van het Syrische staatsburgerschap. In Iran wonen ongeveer 4.6 miljoen Koerden in het westelijk deel van Iran en ook zij kennen een lange geschiedenis van onderdrukking. De Iraanse Koerden zijn regelmatig het slachtoffer van intimidatie, vervolging en executies die worden uitgevoerd zonder enig proces.

De Koerden hebben hun eigen taal en hun eigen cultuur en beantwoorden verder aan alle criteria van een onafhankelijke bevolkingsgroep. Toch hebben ze geen eigen Koerdische staat. Terwijl de wereldleiders er alles aan doen het Palestijnse terreurbewind in Ramallah aan een eigen staat te helpen, notabene op het grondgebied van Israël, laten ze de wens van de Koerden op een eigen staat, onbeantwoord. Het is volkomen logisch dat de Koerden nu eindelijk eens een eigen staat willen. Maar daar zijn de landen waar ze wonen het niet mee eens. Zo kennen ze een lange geschiedenis van Turkse onderdrukking en zijn voortdurend in een strijd verwikkeld met de Turkse regering en het Turkse leger. De Koerdische Arbeiders Partij (PKK) voert sinds de jaren ’70 een gewapende strijd voor het verkrijgen van een onafhankelijke Koerdische staat. De PKK ontstond als gevolg van het harde repressieve beleid van de Turkse generaal Kenan Evren begin tachtiger jaren. Wat er onder leiding van de moslimextremist Recep Tayyip Erdogan in het zuidoosten van Turkije tegen de Koerdische bevolking gebeurt, is niet alleen een heldhaftige strijd ten bate van het vaderland. Hier organiseert Erdogan systematische klopjachten op de Koerden die door het bewind in Ankara als 3e rangsburgers worden behandeld en een eigen land-Koerdistan- ontzegd worden.

De misdaden van de Turken tegen de Koerdische bevolking is meer dan verschrikkelijk. Tijdens de afgelopen decennia hebben Turkse veiligheidstroepen naar schatting 40.000 leden van de Koerdische minderheid om het leven gebracht en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. De Koerden werden in de jaren negentig in ‘dodenputten’ gegooid en met zuur overgoten. In die putten zijn menselijke resten gevonden van mogelijk grote aantallen Koerden. Er is geen enkele aandacht van de wereldleiders noch van de Verenigde Naties voor de massamoord op de Koerden. Ook kunnen ze niet rekenen op de sympathie en steun van de wereld bij hun streven naar een onafhankelijke Koerdische staat. Erdogan weet dat Brussel en Washington aan zijn kant staan. Erdogan zei de ‘Koerdische rebellen die een eigen staat Koerdistan willen, te zullen verdrinken in hun eigen bloed’.Tijdens zijn bezoek aan het hoofdkwartier van EuroBabel op 5 oktober 2015, vroeg hij schaamteloos toestemming van de EU om oorlog tegen de Koerden te voeren en hen te vernietigen. De voormalige Turkse premier Davutoglu bezwoer de PKK ‘van wijk tot wijk, huis tot huis en straat tot straat’ te zullen bevechten.

Vriendschap tussen de Koerden en Israël.

De enige echter vriend die de Koerden in de regio hebben is Israël. Israël is zo ongeveer het enige land dat achter het onafhankelijkheidsstreven van de Koerden staat. Zij willen absoluut niet vergeleken worden met het onafhankelijkheidsstreven van de Palestijnen omdat die geen enkele geschiedenis in het land hebben, terwijl de Koerden een eeuwenoud volk zijn wat altijd in die regio heeft gewoond.

De Koerden en Israël kunnen het niet alleen goed met elkaar vinden er blijken zelfs genetische banden met het Joodse volk te bestaan. In 2001 kwam een team van Israëlische, Duitse en Indiase onderzoekers tot de ontdekking dat het Joodse volk genetische banden heeft met de Koerden en dat deze zelfs dichter bij de Joden staan dan de Semitisch sprekende Arabieren of andere bevolkingsgroepen die ze hebben getest. Een onder Iraakse Koerden gehouden opiniepeiling wees uit dat maar liefst 87.5 procent van de ondervraagden Israël een warm hart toedragen en voor het aanknopen zijn van nauwere betrekkingen met de Joodse staat. In Koerdistan treft men steeds meer Israëlische toeristen en ook zakenmensen aan. De laatste jaren heeft Israël vooral op medisch en humanitair gebied in Koerdistan geholpen. Zo worden er regelmatig Koerdische kinderen met hartproblemen in Israëlische ziekenhuizen behandeld. Een Israëlische verslaggever bezocht in 2010 de Koerden in Noord Irak. Hij kreeg toen te horen dat de Koerden daar zich spiegelen aan het succes van Israel in het Midden-Oosten.

image003

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

 

Uit het nieuws 16-10-2017

Door: Franklin ter Horst

‘Palestina’ lid van Interpol

Het is nauwelijks te geloven maar Interpol heeft ingestemd met het lidmaatschap van de Palestijnse Autoriteit. Interpol is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van politieorganisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. De primaire activiteit van Interpol is het faciliteren van de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van de aangesloten landen. Daarnaast houdt Interpol databases bij van gezochte personen, gestolen voorwerpen en allerhande opsporingsinformatie. Israël en de Verenigde Staten probeerden nog om het Palestijnse lidmaatschap te verhinderen, maar dat mislukte. Terwijl Mahmoud Abbas en trawanten volkomen lak hebben aan mensenlevens, moordenaars van Joden uitbundig in het zonnetje zetten en onverkort blijven streven naar vernietiging van de staat Israël, stemden 75 landen, van de 133 voor het Palestijnse lidmaatschap. Slechts 24 landen stemden tegen, 34 landen onthielden zich van stem.Interpol

Dat er in de gevangenissen van zowel de Palestijnse Autoriteit (PA) als die van Hamas in Gaza, systematisch gemarteld wordt, blijkt voor de voorstemmers van het lidmaatschap van ‘Palestina’ geen enkel beletsel te zijn geweest.

De Palestijnse mensenrechtenorganisaties melden in een rapport op 20 september 2017 dat er alleen al in juli dit jaar sprake is geweest van 38 martelingen, waarvan 26 in Gaza en de rest onder het beheer van Mahmoud Abbas. Meneer de ‘president’ trekt zich niets aan van internationale wetten en verdragen met betrekking tot de fundamentele mensenrechten. Vrijheid van meningsuiting wordt met geweld de kop in gedrukt want dat levert te veel gevaar op voor de zittende dictators. Maar daar schijnt Interpol dus geen enkele boodschap aan te hebben.

De Palestijnse gevangenis in Jericho staat bekend als ‘Een Fort van foltering’. Iedereen die aankomt in dit ‘fort’ wordt-  aldus een vrijgelaten gevangene- eerst geblinddoekt, zijn handen op zijn rug gebonden, en vervolgens ernstig geslagen door vijf tot tien bewakers. Hij verteld dat één van de meest voorkomende vormen van marteling de “Shabah” wordt genoemd, waarbij de gevangene met zijn handen geboeid aan een plafond wordt gehangen en vervolgens geslagen wordt op alle delen van zijn lichaam. Een andere beruchte vorm van marteling is de “falaka,” hierbij wordt met een plastic slang op de blote voeten van de gevangenen geslagen. Naar verluidt zouden in 2013 twee Palestijnse gedetineerden na vijf dagen marteling zijn gestorven in de gevangenis in Jericho. Ze werden geïdentificeerd als Arafat Jaradat en Ayman Samarah.

De Arabische journaliste Salam Kawther noemt de Palestijnse Autoriteit een bende criminelen, dieven, moordenaars, seksuele smeerlappen en gangsters. Er is geen wezenlijk verschil tussen de PA en maffiabendes. Zo was een officier van de veiligheidstroepen Audeh, een beruchte crimineel voordat het PA-bewind hem in dienst nam als officier. Er werden honderden Arabische vrouwen vermoord door hun families tijdens de Al-Aksa Intifada en ook daarna. Het bewind laat na om een functionerend justitiesysteem te vestigen; ze doen niets aan het beschermen van de mensenrechten. De militaire organisaties zijn volledig corrupt. Hun voornaamste bezigheden zijn het bestelen van Palestijnse burgers en het leven voor hen onmogelijk te maken. Omkoperijen hebben de wet vervangen. Als iemand zijn familieleden in de gevangenis wil bezoeken, is de vrouw van de gevangene verplicht om seksuele gunsten te verlenen aan politieambtenaren. Politieagenten leiden bendes van drugshandelaren en dieven die auto’s in Israël stelen. Om officier te zijn onder het bewind van Mazen in het nodig een moordenaar te zijn, een misdadiger, of een familielid van iemand die bij het bewind werkt. Om officier te worden onder het bewind van Abbas’ in het nodig een moordenaar te zijn, een misdadiger, of een familielid van iemand die bij het bewind werkt” aldus Kawther.

In deze video beschuldigd de voormalige terrorist Mosab Hassan Yousef de Palestijnse afgevaardigden bij de Verenigde Naties ervan, hun eigen volk te misleiden en het conflict met Israël aan te wakkeren. Yousef is de zoon van Sheikh Hassan Yousef, een oprichter van Hamas. Nadat hij getuige was van het martelen van medegevangenen door hun eigen (Arabisch-Islamitische) volk, wisselde hij van loyaliteit naar de veiligheidsdienst van Israël (Shin Bet). De delegatie van de Palestijnse Autoriteit reageerde verschrikt en geërgerd toen Yousef hen ervan beschuldigde mensen­rechten­schen­dingen tegenover hun eigen volk te hebben begaan. Ook beschreef hij de Palestijnse Autoriteit als ‘de grootste vijand van het Palestijnse volk’, en voegde daaraan toe: ‘Als Israël niet zou bestaan, zouden jullie niemand hebben om de schuld te geven.’ ‘Waar komt uw legitimiteit vandaan?’ vroeg hij hen. ‘Het Palestijnse volk heeft u niet gekozen, en het heeft u niet aangewezen om hen te vertegenwoordigen. Uw toewijding is niet ten opzichte van uw eigen volk. Dat blijkt uit uw eigen totale schending van hun mensenrechten. U ontvoert Palestijnse studenten van het universiteitsterrein en martelt hen in uw gevangenissen. U martelt politieke tegenstanders. Het lijden van het Palestijnse volk is het resultaat van uw egoïstische politieke belangen.’

Het zijn vaak juist Palestijnen die de rapporten publiceren over de martelingen onder het bewind van Mahmoud Abbas en dat van Hamas in Gaza. Zowel de Palestijnse Autoriteit als Hamas geven niets om de rechten van gevangenen of om de mensenrechten van hun onderdanen in het algemeen. Het zijn niets anders dan extremistische dictaturen waar het recht van burgers met voeten wordt getreden. Een in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie meldde 3175 gevallen van schendingen van de mensenrechten, waaronder willekeurige arrestaties, door Abbas’ veiligheidstroepen in 2016. Volgens het rapport, waren er onder de honderden gedetineerden ook studenten, docenten en 27 Palestijnse journalisten. Maar de wereld sluit zijn ogen en doen net alsof alles rooskleurig is onder het bestuur van Mahmoud Abbas en zijn bende en gaan ongestoord door met het financieel steunen van deze misdadigers. 

Mahmoud Abbas’ vredelievende koorknaapjes

Het bewind in Ramallah en Gaza heeft niet alleen de Israëlische bevolking niets dan ellende gebracht, maar ook de eigen bevolking. Bewoners worden afgeperst, onder druk gezet om terreurdaden te plegen, gemarteld en vermoord. Het is in het verleden herhaalde malen voorgekomen dat Palestijnse terreurbendes langs de huizen gingen en dreigden het gezin van een Arabier te vermoorden als deze niet bereidt was mee te werken. Vermeende collaborateurs worden d.m.v. van schijnprocessen opgesloten en gemarteld en vervolgens door een vuurpeloton geëxecuteerd of in sommige gevallen in het openbaar ter dood veroordeeld en gelynchtLichamen van deze slachtoffers worden met veel bravoure door de straten gesleept terwijl honderden mensen toekijken.

Ze schromen zelfs niet hun eigen kinderen de dood in te jagen. Deze kinderen zijn als willoze slachtoffers in de handen van schurken. Internationale mensenrechten organisaties en ‘Wereldleiders’ bekommeren zich niet om het lot van deze kinderen. Tieners die in Gaza door Hamas worden opgepakt lopen het risico gemarteld te worden. Sinds januari van dit jaar zijn er zes gevallen bekend waarin kinderen tijdens gevangenschap, tijdens ondervragingen door de politie zijn gemarteld.

Doodstraffen, corruptie en chaos in de Palestijnse gebieden

Arabieren die huizen aan Joden verkopen riskeren daarmee hun leven want sommigen hebben de doodstraf gekregen. Door de jaren heen zijn er diverse Arabieren ter dood veroordeeld en of buitenrechterlijk vermoord vanwege verkoop van land aan Joden. Met de vrijheid van meningsuiting is het eveneens droevig gesteld. Er is in toenemende mate sprake van onderdrukking van de persvrijheid . Telefoons van politieke tegenstandersworden aftapt en beheerders van internetsites worden geblokkeerd en beschuldigd van het verspreiden van “opruiing en leugens om zodoende de structuur van de samenleving te breken.” In opdracht van het bewind worden Arabische journalisten, bloggers en studenten gearresteerd vanwege kritische opmerkingen over Abbas en zijn corrupte kliek. Onder hen was Jamal Abu Rihan, een blogger die op zijn Facebook-pagina schreef:  ”De mensen willen een einde aan de corruptie.”

Het beleid van het bewind in Ramallah is er op gericht kritische media berichtgeving geheel uit te bannen. Apparatuur van journalisten wordt regelmatig in beslag genomen en journalisten willekeurig gedetineerd en soms gemarteld. Niemand weet precies hoeveel mensen er achter de tralies zitten vanwege kritiek op het bewind in Ramallah. Hoe gewelddadig het er toe gaat mag ook blijken uit de manier waarop Abbas’ ‘politiekorps’ burgers in elkaar slaat, tijdens een manifestatietegen zijn bewind.

De politie viel de demonstranten aan met knuppels en geweerkolven, sloeg en verwondde minstens zeven mensen. Zelfs meisjes werden geslagen. Zeven demonstranten werden meegenomen naar een politiebureau samen met minstens twee journalisten waaronder een fotograaf van persbureau Reuters. 

Grof geweld door de Palestijnse politie

In de afgelopen tijd hebben Palestijnse veiligheidstroepen meer dan 20 nieuwssites geblokkeerd en tientallen journalisten gearresteerd. Daarnaast heeft Abbas ingestemd met een Wet op Cybermisdaden die zijn veiligheidsstrijdkrachten uitgebreide bevoegdheden geeft om zijn critici op de sociale media tot zwijgen te brengen. Ook wil de Palestijnse Autoriteit zich bemoeien met het werk van de rechters en rechtbanken. En deze bende is met meerderheid van stemmen, lid van Interpol geworden!

De Verenigde Staten en Israël stappen uit de UNESCO-kliek

De Verenigde Staten is vanaf 31 december 2018 geen lid meer van de door de islamitische wereld gegijzelde UNESCO  kliek. De ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties zegt dat het beleid van de UNESCO “extreem gepolitiseerd” is. Er is volgens de VS een dringende behoefte aan “fundamentele hervormingen” binnen deze club. Directeur-generaal Irina Bokova van deze anti-Israël kliek zegt het vertrek van de Amerikanen zeer te betreuren en spreekt van “een verlies voor de VN-familie”. Enkele uren nadat de Amerikanen hun vertrek hadden aangekondigd, heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven het vertrek van Israël uit de UNESCO in gang te zetten.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, verwelkomde het besluit van de VS en zei: ‘De UNESCO is een slagveld geworden voor de openbare belediging van Israël en heeft zijn werkelijke doelen verwaarloosd. De absurde en schandelijke resoluties tegen Israël hebben gevolgen.’ Hij prees de Verenigde Staten met de woorden: ‘De Verenigde Staten staan achter Israël en zijn een ware leider voor verandering in de Verenigde Naties. De alliantie tussen onze twee landen is sterker dan ooit.’ Ook de Israëlische vertegenwoordiger bij de UNESCO, Carmel Shama Hacohen, steunde de Amerikaanse terugtrekking uit de organisatie. ‘De UNESCO is de laatste jaren in toenemende mate een absurde organisatie geworden en heeft zijn koers verloren, en dat ten gunste van de politieke belangen van enkele staten’. Hij voegde eraan toe, dat het zijn advies aan de Israëlische premier Netanyahu was geweest om de VS te volgen en zich onmiddellijk terug te trekken uit de UNESCO. De terugtrekking van de Verenigde Staten en Israël uit de organisatie heeft ernstige gevolgen voor de UNESCO. Door het stopzetten van de betalingen van beide landen moest de jaarlijkse begroting al met een vijfde worden gekort. Deze  club is niets anders dan een instrument in handen van de Organization of Islamic Cooperation (OIC). Het zijn meesters in het vervalsen van de geschiedenis.

Franklin ter Horst

Uit het nieuws 09-10-2017

Door: Franklin ter Horst

Palestijnse terreurgroepen lijken elkaar opnieuw gevonden te hebben

Ze slaan elkaar met regelmaat de hersens in, maar de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas en de terreurbeweging Hamas in Gaza lijken elkaar opnieuw te hebben gevonden. De verzoeningsovereenkomst is nog niet helemaal rond maar voortekenen wijzen er op dat er een deal in de maak is. De Palestijnse premier Rami Hamdallah was op 2 oktober in Gaza voor een ontmoeting met Hamas-leider Ismaël Haniyeh en Gaza’s sterke man, Yahiya Sinwar de leider van de Al Qassam Brigades, de gewapende vleugel van Hamas.  

Na aankomst in Gaza zei Hamdallah te hopen dat de samenwerking met Hamas succesvol zal zijn, omdat de deling (hun onderlinge gewelddadigheden) ten gunste van Israël was geweest. ‘We hebben diverse regeringscommissies opgericht die onder andere de verantwoordelijkheid op zich zullen nemen voor de grensovergangen en de grenzen. Ik prijs Hamas voor het ontbinden van zijn ‘burgerlijk bestuur’ en ik hoop op een goede samenwerking van alle betrokken partijen in het belang van ons volk in Gaza. We zullen ons blijven verzetten tegen de Israëlische bezetting totdat de blokkade van Gaza is opgeheven en de grenzen worden geopend.’

 Rami Hamdallah in Gaza.

Ook wende hij zich tot de bevolking van Gaza‘Mijn volk in Gaza, ik ben gekomen om uw lijden te verminderen. We moeten voor jongeren zorgen, hun wensen vervullen en een betere toekomst voor hen opbouwen. We weten dat de weg nog lang is en dat we nog veel meer obstakels en uitdagingen zullen tegenkomen, maar het Palestijnse volk kan vandaag de dag zijn vaderland en toekomst opbouwen en net als andere volkeren van de wereld eervol leven.’

Of een eventuele deal ook werkelijk iets te betekenen heeft is nog even afwachten want het gaat namelijk al om de vierde in zijn soort sinds 2007. Alle eerdere pogingen liepen tot nu toe op niets uit en verzanden al snel in nieuwe ruzies en onderlinge moordpartijen. De laatste overeenkomst was in 2014, toen besloten werd om een eenheidsregering te vormen en verkiezingen te houden. Er werd een regering van technocraten gevormd onder leiding van Hamdallah en de Hamas-regering werd ontbonden. Kort daarna klaagde Hamas er echter over dat de nieuwe regering alleen voor de zogenaamde ‘West-Bank’ zou zorgen, en vormde daarop een eigen schaduwregering voor de Gazastrook. Dit keer wordt aangenomen dat Hamas er belang bij heeft, zich van de last van de civiele verantwoordelijkheid te bevrijden en zich nog meer te concentreren op een komende oorlog tegen Israël. Nu de beide terreurgroepen elkaar lijken te hebben gevonden, laten de ‘broeders’ nog eens zien wat ze eigenlijk van plan zijn. Zo herhalen ze dat ze nooit het bestaansrecht van Israël zullen erkennen.

Het is zoals de moslim Bassam Tamil, in zijn artikel ‘The Big Middle East Lie’ op 2 oktober 2017 schreef op de site van The Gatestone Institute: “Het (Arabisch/Israëlisch) conflict slaat op de onverzettelijke weigering om een ​​Joods Israël in het Midden-Oosten te laten bestaan. Het gaat om de hardleerse interesse in de Arabische en islamitische wereld om Israël te vernietigen en de Joden te vermoorden. Het gaat om de doorlopende, bloedige Arabische en islamitische opstand tegen Israël en de Joden.”

Beide partijen zeggen dat de overeenkomst tot doel heeft een einde te maken aan een lange en bloedige rivaliteit, die ruim 10 jaar geleden ontstond, toen de terreurbeweging Hamas een coup pleegde en de macht in Gaza overnam van Mahmoud Abbas en trawanten, culminerend in een burgeroorlog. Sindsdien zijn Hamas en Fatah bittere vijanden. De onderlinge ‘discussie’ van 10 jaar geleden liep enigszins uit de hand! Balans: 616 doden, waaronder 400 aanhangers van het bewind van Abbas. Daarnaast vielen er 1500 gewonden waarvan vele voor het leven verminkt. 70.000 door Amerika gesteunde Fatah-leden werden door 10.000 leden van Hamas uit Gaza verdreven. Zij gaven zich over met al hun wapens die ze van de Amerikanen en Israël hadden gekregen. Wie niet tijdig kon vluchten werd achter de tralies gegooid en gemarteld. Palestijnen tegen Palestijnen. Egypte wilde ze niet. Israël was het enige land dat troepen, helikopters en ambulances stuurde opdat ze niet allemaal zouden worden afgeslacht. Ze zitten nu in Samaria en Judea, in de volksmond de ‘West-Bank’ genoemd onder het bewind van Mahmoud Abbas.

Palestijnse Moslimbroeders van Hamas en Fatah slaan elkaar in een vreedzame’ dialoog de hersens in.

Ook heeft Hamas temidden van de chaos tijdens de 23 daagse Israëlische actie onder de naam “Cast Lead” barbaarse misdaden gepleegd onder de Fatah-aanhangers waarbij de allerlaagste menselijke instincten naar boven zijn gekomen. Leiders van Fatah vertellen dat tientallen van hun volgelingen door Hamas zijn gemarteld en geëxecuteerd waaronder zeker 35 die werden verdacht van ‘collaboratie‘ met Israël. Op YouTube zijn een hele serie video’s te vinden over de gewelddadigheden tussen Hamas en leden van Fatah-beweging.

Van een vermeende Fatah collaborateur, werden de benen kapot geknuppeld. Een ander slachtoffer verteld dat hij zes keer door zijn benen is geschoten: ,,Israëlische militairen kwamen mijn huis binnen en redden mijn leven. Zij verbonden mijn wonden en brachten mij naar het ziekenhuis. Ik ben mijn benen kwijt maar zal nooit vergeten dat de Joden waarvan ik dacht dat het mijn vijanden waren, mijn leven hebben gered en de Arabieren waarvan ik dacht dat ze tot mijn volk behoorden, probeerden mij te vermoorden.”

Denk niet dat de onderlinge moordpartijen van deze destructieve geesten enige imago schade hebben aangericht onder de fans en donoren in het Westen want in de praktijk blijven ze zowel met Hamas als Mahmoud Abbas en zijn bende sympathiseren. De werkelijke reden is natuurlijk niet dat ze ook maar iets om deze terroristen geven, maar wat hen drijft is de haat tegen het Joodse volk en de staat Israël.

Het valt te verwachten dat Brussel de nieuwe samenwerking tussen de verschillende terreurgroepen net zoals in het verleden, weer van harte zal verwelkomen. Brussel zal weer even vergeten dat de Europese Unie Hamas als een terroristische organisatie bestempelen.

Het doel van de samenwerking is om Israël van de kaart te vegen. Ze combineren een religieuze extremistische islamitische ideologie met terrorisme en weigeren het bestaansrecht van Israël te erkennen. Ze roepen nog steeds dat de Israëliërs geen geloof en geen principes hebben en een geavanceerd instrument van de duivel zijn. Op 2 april 2014 riep Tawfiq Tirawi, lid van het dagelijks bestuur van Al Fatah (Centraal Comité), de politieke fractie die wordt voorgezeten door Mahmoud Abbas: Wij moeten terugkeren naar de optie van één Palestina van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Een zoveelste bewijs dat het doel van de Palestijnen niet de oprichting is van een eigen soevereine staat op de ‘West Bank’ (in werkelijkheid de Bijbelse gebieden Samaria en Judea) en in Gaza maar tegelijk heel Israël wil inpalmen.

Israël is momenteel even ver verwijderd van een vredesakkoord met de Palestijnen als twintig jaar geleden. Veel mensen zeggen zelfs dat de vrede verder weg is dan ooit tevoren. Gezien de gezondheidsproblemen van Mahmoud Abbas vreest men dat er in de nabije toekomst een machtsvacuüm zal ontstaan, dat opgevuld zal worden door Hamas of door een nog radicalere groepering.

Met het oog op het creëren van stabiliteit in de toekomst (of zelfs vrede), hebben Israël en Washington opnieuw hun kaart gezet op Mohammed Dahlan. Behalve Israël zijn ook Egypte, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en de Verenigde Staten betrokken bij dit plan. De eerste stap die de verschillende partijen willen zetten, is Dahlan te laten terugkeren naar de Gazastrook om hem daar weer aan de macht te krijgen. Als dat lukt, zou Dahlan mogelijk ook voor de Palestijnse Autoriteit als president aanvaardbaar zijn.

Mohammad Dahlan in 2006 (Michal Fattal/Flash90)

Toen de eerste berichten over deze ontmoeting in de publiciteit kwamen, reageerden Abbas en zijn achterban (met name Turkije) verontwaardigd en werd Dahlan ervan beschuldigd een agent van de Israëlische geheime dienst te zijn.

(*) Dahlan heeft inderdaad in de negentiger jaren, toen hij leider was van de Palestijnse Fatah-beweging in Gaza regelmatig samengewerkt met de CIA en Israëlische geheime diensten en bouwde daar zelfs met steun van de CIA en Israël een legermacht op van 20.000 man. Dat maakte hem één van de meest machtige Palestijnse leiders. In die tijd werd Gaza “Dahlanistan” genoemd. Hij maakte zich schuldig aan grove schending van de mensenrechten en corruptie. De rijke inwoners van Gaza konden voor veel geld hun veiligheid bij hem kopen.

De wereldleiders en de media zagen in Dahlan destijds de man die in staat moest worden geacht om de Palestijnse terreurorganisaties te ontwapenen. De media had een onverklaarbare sympathie voor hem. The New York Times schreef dat hij deed denken aan een geliefde held uit een actiefilm. The Miami Herald Times noemde hem een gematigde persoon en Associated Press noemde hem een keurig geklede hoffelijke persoonlijkheid. Wat de media echter verzuimde te vertellen was, dat Dahlan de nare gewoonte had om bussen vol met Israëlische schoolkinderen op te blazen. Zijn troepen zijn door de jaren betrokken geweest bij terreur tegen Israël. Zijn mannen waren betrokken bij het smokkelen en de productie van illegaal wapentuig en waren verantwoordelijk voor diverse aanslagen op joodse doelen in Gush Katif en Netzarim.

Dahlan wordt verantwoordelijk gehouden voor tenminste drie aanslagen op schoolbussen. De eerste door hem gepleegde aanslag vond plaats op 1 april 1996, toen twee Palestijnse zelfmoordenaars bij Netzarim en Kfar Darom in Gaza een poging deden om twee met Israëlische schoolkinderen volgepakte bussen op te blazen. In beide gevallen raakte op miraculeuze wijze, niemand gewond. De chef van de Israëlische Generale staf in die tijd, Lt-Gen Amnon Lipkin-Shahak, zei dat beide terroristen Palestijnse politie-uniformen droegen en dat tenminste één, maar mogelijk allebei, behoorden tot Dahlan’s veiligheidsdienst. ( The Jeruzalem Post, 2-4-1997) Op 18 oktober 2000 liet hij een bus met 40 Israëlische vrouwen en kinderen onder vuur nemen in de buurt van Katif Junction toen de bus een Palestijns politiebureau passeerde. Ook bij deze aanslag kwam wonder boven wonder niemand om het leven. De Israëlische veiligheidsdienst concludeerde dat Dahlan persoonlijk achter de aanslag zat. Een maand later kwam zijn grote wens uit: een schoolbus ging in vlammen op. Op 20 november 2000 werd in de plaats Kfar Darom een langs de weg geplaatste bom tot ontploffing gebracht op het moment dat de bus passeerde. Twee leraren verloren hierbij het leven en negen anderen raakten gewond waaronder vijf kinderen. Onder hen waren Tehilla, Yisrael en Orit Cohen, drie jonge mensen van wie verschillende ledematen werden afgerukt. Ook dit spoor leidde naar Dahlan.

Hij wordt eveneens genoemd in de zaak waarbij Yaron Ungar en zijn vrouw Efrat op 9 juni 1996 zijn vermoord. Yaron en Efrat hadden hun zoontje Yishai bij zich toen ze met hun auto in de buurt van Beit Shemesh in een hinderlaag reden. De moordenaars werden twee jaar later door Israël geïdentificeerd en opgepakt.  Ook was Dahlan in 1996 betrokken bij de onlusten die uitbraken na de opening van een 2200 jaar oude Hasmoneeën tunnel langs de westelijke muur van het Tempelplein in Jeruzalem. Hannan Ashrawi, één van Arafat’s toenmalige marionetten vertelde aan CNN de leugen dat Israël een tunnel had geopend onder de Al-Aksa moskee. Deze tunnel ligt daar echter hemelbreed driehonderd meter van verwijderd en is jaren geleden, notabene met medeweten van, en in overleg met, de moslimautoriteiten, door archeologen en technici van het puin ontdaan wat daar eeuwenlang had gelegen. Bij de rellen die daarop ontstonden werden 16 Israëlische veiligheidsagenten vermoord. Alles was door Arafat en zijn bende in scène gezet met als doel een veroordeling van de wereldgemeenschap te versieren en precies zo gebeurde het. Verder zou Dahlan persoonlijk assistentie hebben verleend aan terroristen van Al-Qaeda en Hezbollah die opereren in de strook van Gaza. (*) Informatie afkomstig uit eigen archief.

Deze Dahlan is niets anders dan een misdadiger van de ergste soort. Toch zien zowel Israël als Washington en de andere bij de onderhandelingen betrokken landen, in hem kennelijk de ideale man om de nieuwe leider van de Palestijnen te worden, zowel in de gebieden die onder controle van Ramallah staan als in Gaza.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Uit het nieuws 02-10-2017

Door: Franklin ter Horst

Mesopotamië de geboortestreek van vader Abraham

De Grieken noemden de langgerekte, vruchtbare vallei tussen de Tigris en de Eufraat, “Mesopotamië” land tussen twee rivieren. In het gebied waar thans het huidige Irak ligt, lag de dageraad van de menselijke geschiedenis en het begin van de grote beschavingen, van na de zondvloed. Meer dan 3000 jaar lang bloeiden hier verschillende beschavingen en kreeg de wereld van de Bijbel er voor een deel zijn gestalte. Het was hier dat Abraham (of Abram zoals hij eerst bekend was) het daglicht zag. Volgens diverse onderzoekers moet Abraham hier het rond 1905 v.Chr. geboren zijn en in 1830 v.Chr. op 75 jarige leeftijd in opdracht van God naar Kanaän zijn vertrokken.

Het waren de twee Engelsen, Henry Loftus en Harry Churchill die in 1849 de woestijn van zuidelijk Mesopotamië in trokken op zoek naar het land Sinear. Hun zoektocht werd geïnspireerd door een Bijbeltekst uit Genesis 11:2-3 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden.

Hier in dit gebied verrezen ruim 20 steden waaronder Oer (Ur), Babel, Akkad, Eridoe en Oeroek in de Bijbel Erech genoemd. Loftus en Churchill ontdekten dat de naam Sinear overeenstemde met de naam Soemerië. Toen zij het gebied binnentrokken, vernamen ze geruchten over ruïnes van een oude stad in Neder-Mesopotamië, op de linkeroever van de Eufraat. Toen ze op de plek aankwamen vonden ze inderdaad een enorme ruïneheuvel die een terrein met een omtrek van tien kilometer bedekte.

Ze bleven daar drie maanden en keerden vervolgens huiswaarts met enkele kleitabletten, stukken aardewerk en een grote ongeschonden grafurn, die vol stond met teksten in spijkerschrift. Loftus kon geen spijkerschrift lezen en hij wist dus niet wat zijn willekeurige collectie van inscripties voor de wetenschap zou betekenen. Toen hij in Engeland terugkeerde, vernam hij dat de naam Oeroek op verschillende kleitabletten was gegrift. Hij had één van de oude Bijbelse steden ontdekt, die onder het zand van de woestijn van Sinear begraven liggen.

De Bijbel maakt duidelijk dat Abraham leefde in de stad Ur (Oer) der Chaldeeën. De vraag is echter of het hier gaat om de stad Oer in het zuiden van Mesopotamië, of Oerfa (ook Oer) vlakbij Haran, in het noorden van Mesopotamië. Tot voor het midden van de 19e eeuw werd vrijwel algemeen aangenomen dat het noordelijk gelegen Oerfa de geboorteplaats van Abraham was. Op grond van de beschikbare gegevens uit de Bijbel kon men tot geen andere conclusie komen. Na het ontcijferen van een spijkerschrift werd echter ook een stad Oer in het zuiden van Mesopotamië gelokaliseerd. De aandacht van de geleerden verschoof daarop naar het zuidelijke Oer. Met name L.Woolley onder wiensleiding grootschalige opgravingen plaatsvonden in de ruïnes van Oer van 1922 tot 1934, was ervan overtuigd dat dit Abrahams geboorteplaats was. Het grootste bezwaar tegen deze visie is echter dat het zuidelijke Oer op zo’n grote afstand van Haran is gelegen. Daarom moet volgens een aantal deskundigen de stad Oerfa in het noorden de geboorteplaats van Abraham zijn. Deze stad wordt genoemd op een kleitablet dat gevonden werd in Oegarit. In Oerfa bestaat een oude traditie dat Abraham er geboren is. Het zuidelijke Oer als woonplaats van Abraham is moeilijk inpasbaar in de gegevens uit de Bijbel over Abraham. Hij en zijn familie zijn moeilijk voor te stellen als inwoners van een wereldse stad. Hij leefde niet in een huis maar in tenten. Als een nomade trok hij met zijn kudden van weideplaats naar weideplaats.

Ten zuiden van Bagdad in Irak bevindt zich het graf van de profeet Ezechiël, die in de zesde eeuw v.Chr. leefde. Het graf heeft nu de functie van een islamitisch heiligdom. Het gebouw waarin het graf zich bevindt is als een synagoge gebouwd dus met een zogenaamde ark, een houten kast voor de thorarollen. Op een stenen fries boven de ark staat in grote Hebreeuwse letters een tekst ter ere van de profeet Ezechiël. Naast Ezechiël, zijn ook de profeten Daniël, Ezra, Nahum en Jona in Irak begraven.

Abrahams vader Terah was een beeldengieter en een afgodendienaar.

Jozua 24:2-3 En Jozua zeide tot het gehele volk: Zo zegt de Here, de God van Israël: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. Maar Ik nam uw vader Abraham van de overzijde der Rivier en leidde hem door het land Kanaän;Ik maakte  zijn nakomelingschap talrijk en schonk hem Isaäk.

Jozua 24:14-15 Welnu, vreest dan de Here en dient hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de Rivier en in Egypte, en dient de Here. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Here te dienen, kiest dan heden wie gij dienen zult: óf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, óf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis zullen de Here dienen!

Ook de sterrencultus was gangbaar bij de oude Mesopotamische culturen, en dat lijkt ook vandaag weer in de mode gezien het enorme aantal artikelen op internet waarin de uitlijning van de stand van de sterren op 23 september in relatie is gebracht met Openbaring 12. De wereld zou vergaan en het mannelijke kind (voorgesteld als de gemeente) in Openbaring 12:5 zou op deze datum van de aarde worden weggenomen. Er is de loop der tijd zelfs een apocalyptische 23 septembercultus over ontstaan. Deze sterrenconstellatie is echter helemaal geen zeldzaamheid want heeft zich in de afgelopen eeuwen tenminste al vier keer eerder voorgedaan: 1056, 1293, 1483 en 1827. Dergelijke tekenen aan de hemel kunnen gewoon worden voorspeld, desgewenst eeuwen of millennia van te voren. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de apostel Johannes het sterrenbeeld, dat zich op 23 september heeft voorgedaan, in gedachten had toen hij de eerste vijf verzen van Openbaring 12 opschreef. Het Evangelie staat niet in de sterren geschreven. In Jeremia 10:2 staat bijvoorbeeld: Zó zegt de Here: Gewend u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.

Lang voor Abrahams geboorte was Mesopotamië het gebied waar de machtige steden Oer (Ur), Akkad en Babel, de stad die door de Grieken Babylon werd genoemd, verrezen. Babel wordt in het boek Genesis in verband gebracht met de heerser Nimrod. Genesis 10:8-9-10 En Kusch verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op aarde;…En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech (Oeroek) Akkad en Kalne in het land Sinear. Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als “Hij die de mensen deed rebelleren tegen God” was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Deze toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. Babel wat in het Hebreeuws ‘verwarring’ betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde na de zondvloed.

De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij toekeek waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten.

Op weg naar Kanaän.

De Bijbel maakt duidelijk dat Terah en zijn familie wegtrokken uit Ur om te gaan naar het land Kanaän. Zij kwamen in Haran en bleven daar. Het was in deze plaats dat Abraham zijn roeping ontving.

Genesis 12:1-2-3-4 De Here nu zeide tot Abram; Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot ging met hem en Abram was 75 jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

De landbelofte.

Na zijn vertrek uit Haran komt Abraham met zijn gevolg aan in Sichem, het hedendaagse Nablus.  Genesis 12:6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem tot de terebint More. Toen verscheen de Here aan Abram en zeide, Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Sichem is één van de steden die Israël aan de Palestijnse Autoriteit in Ramallah heeft overgedragen zoals in de Oslo-akkoorden, het gesloten nep-verdrag is overeengekomen. Het is ook de plaats waar Jozef begraven ligt. Jozua: 24-32 Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte meegevoerd hadden, heeft men te Sichem begraven, in het stuk land, dat Jakob voor honderd stukken geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had en dat de Jozefieten verkregen tot een erfelijke bezitting. Sichem zal in de toekomst echter weer normaal toebehoren aan de rechtmatige eigenaars, de kinderen van Israël.

De plaats Sichem is met talrijke gebeurtenissen uit de Bijbel verbonden. Hier in de vlakte tussen de bergen Ebal en Gerizim verscheen de Here aan Abraham en richtte hij het eerste altaar op ter ere van de ware God. Sichem ligt in Samaria, ten westen van de rivier de Jordaan. Abraham’s kleinzoon Jakob sloeg eveneens tijdelijk zijn kamp op bij Sichem. De plaats speelde ook een bijzondere rol in de geschiedenis van Israël bij de verovering van het land onder Jozua.

Gedenkteken op de berg Ebal

Toen Jozua met de twaalf stammen voet aan de grond had gekregen in het westelijk deel van het Beloofde land, trok hij met hen naar Sichem, alwaar een grootse plechtigheid plaatsvond. Hier vervulde hij de opdracht die Mozes hem geven had, om de zegeningen af te kondigen van de top van de Gerizim en de vloeken van de top van de Ebal. Zes stammen stelden zich op tegen de hellingen van de Ebal ten noorden van Sichem en zes tegen de hellingen van de Gerizim ten zuiden van de stad. Toen richtte Jozua een altaar op bovenop de berg Ebal en schreef op een stenen gedenkteken de wet Gods. “Daarna las hij al de woorden der wet voor, de zegen en de vloek, naar alles wat in het boek der wet geschreven stond” (Jozua 8:30-34) Ook nu nog is de berg Ebal kaal en rotsachtig, terwijl de berg Gerizim groen en vruchtbaar is.

In Genesis 15 belooft God aan Abraham het hele gebied tussen de rivier de Nijl en de Eufraat.

Genesis 15:18 Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte (de Nijl) tot de grote rivier, de rivier de Eufraat…

Dit is later eveneens bevestigd aan Isaäk en Jakob. Dat de Eufraat inderdaad een onderdeel van de landgrens moest uitmaken en niet allegorisch bedoeld was, wordt in de tijd van Mozes maar liefst drie keer door God bevestigd. (Exodus 23:31; Deuteronomium1:7-8 en 11:24) en ook in de tijd van Jozua (Jozua 1:4). God heeft het land nog vóór het verbond van de wet van Mozes aan het “zaad” van Abraham, Isaäk en Jakob- het volk Israël dus- tot een eeuwig durende bezitting belooft. En dat betekent dat de landbelofte onvoorwaardelijk is. Het volk van Israël heeft dit grondgebied nooit volledig bezeten (zelfs niet onder koning Salomo). De vraag is dus welke generatie dit gebied uiteindelijk in bezit zal nemen. Voor de hand liggend is dat dit zal gebeuren in de tijd dat Jezus op aarde is teruggekeerd en Juda en Efraïm weer tot één kudde zullen zijn samengevoegd.

 Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Uit het nieuws 25-09-2017

Door: Franklin ter Horst

Iran geeft bestaan Israël nog maximaal 25 jaar

Iran heeft op 23 juni 2017 een digitale “Israel Doomsday Clock” in werking gesteld die aftelt naar de vernietiging van Israël in 2040. Deze klok is opgesteld op wat men het Palestina plein noemt in het centrum van Teheran. Dat gebeurde tijdens de viering van al-Quds Day (Jeruzalem Dag) waarop jaar na jaar miljoenen Iraniërs door de straten marcheren met banieren met daarop de tekst “Death to Israel, Death to America.”

image011Al-Quds Day wordt vanaf 1979 -het jaar van de start van de Islamitische Revolutie- ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de islamitische maand Ramadan. De tijdklok is ingesteld naar aanleiding van een uitspraak van Ayatollah Ali Khamenei, in september 2015 waarin hij zei dat er in het jaar 2040 “niets” meer van Israël zal zijn overgebleven.

Generaal  Abdolrahim Mousavi hoofd van het Iraanse leger waarschuwde op 16 september dat zijn land Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk zal maken indien Israël een verkeerde beweging mocht maken. Er blijft een enorme genocidale dreiging uitgaan van deze Shi’itische bende in Teheran. Daarnaast neemt de machtsinvloed van Iran in Syrië ook verontrustende vormen aan. Zo wordt Israël in het noorden bedreigd door een alliantietussen de terreurbeweging Hezbollah, diverse andere Shi’itische terreurgroepen, Syrië en de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat gebeurt allemaal met steun van de Russen.

Rusland kwam in 2015 in de Syrische burgeroorlog tussenbeide ten gunste van de Syrische dictator Bashar al-Assad om de barbaren van IS(IS) en andere soennitische moslimrebellen te helpen verslaan. Daarnaast heeft Rusland ook geavanceerde luchtafweersystemen geplaatst om Israëlische vliegtuigen uit de lucht te halen bij eventuele bombardementen van de Israëlische luchtmacht. Israël voert met regelmaat bombardementen uit op Syrisch grondgebied om te voorkomen dat geavanceerde wapens in handen vallen van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Om die reden heeft de Joodse staat de laatste vijf jaar 100 militaire acties in Syrië uitgevoerd. Bij iedere aanval dreigt Bashar al-Assad met harde hand terug te zullen slaan maar dat stelt tot op heden bar weinig voor. In maart van dit jaar schoten ze als vergelding zonder ook maar enig succes een aantal raketten af op Israëlische straaljagers die een wapentransport hadden gebombardeerd.

Heel opvallend is dat de Russische luchtafweerinstallaties steeds weigeren dienst te doen wanneer Israël raketten afvuurt of bombardementen uitvoert op terreurdoelen in Syrië. Zo zou Israël volgens berichten in The Jerusalem Post in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 augustus 2017 een Syrisch militair wetenschappelijk centrum waar chemische wapens en vaatbommen worden geproduceerd hebben aangevallen. Bij dit bombardement werden tegelijkertijd ook wapenkonvooien, bestemd voor Hezbollah, bestookt. Libanese media melden vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht te hebben waargenomen rond de tijd van de aanval. Op maandag 19 september 2017 schoot Israël een Iraanse drone onderuit en op 22 september zag Israël zich opnieuw kans (Israël bevestigd dat zelden of nooit) een wapendepot in Syrië te bombarderen zonder consequenties voor de Israëlische vliegtuigen. Merkwaardigerwijs laat het Russische luchtafweersysteem het steeds opnieuw afweten.

Dat gebeurde onder meer ook al 10 jaar geleden op 6 september 2007. Toen ontdekte de Mossad dat Iran meer dan een miljard dollar had geschonken voor de bouw van een kernreactor in Syrië. Na de locatie maandenlang te hebben geobserveerd, stuurde Israël er vervolgens een commando eenheid op af. Deze commando’s van de elite eenheid Sayeret Matkal, zagen zich in een werkelijk spectaculaire actie, kans onopgemerkt in de locatie door te dringen en nucleair materiaal buit te maken. Dit materiaal bleek na onderzoek afkomstig te zijn uit Noord Korea en bracht een samenwerking aan het licht tussen Syrië, Iran en de communistische Noord Koreaanse dictatuur. Het ging om een plutonium reactor. De commando’s, gekleed in Syrische uniformen, waren door helikopters gedropt en na hun gedane arbeid, weer opgehaald. Dat is allemaal gebeurd zonder door het Russische luchtafweersysteem te zijn opgemerkt.

Volgend op deze zeldzame commando actie, maakten Israëlische vliegtuigen in een nauwkeurig geplande en werkelijk briljant uitgevoerde aanval, de betrokken locatie met de grond gelijk. Ook deze gebeurtenis vond plaats zonder dat de Russen de Israëlische vliegtuigen hadden opgemerkt. De Israëlische toestellen werden begeleid door een met elektronische apparatuur uitgerust vliegtuig om de Russische radarapparatuur te storen. Niet alleen de radar werd door Israël buiten werking gesteld, maar ook allerlei andere communicatiesystemen zoals computers en mobiele telefoons, tot in Libanon toe. Syrische commentatoren wisten aanvankelijk niet eens te vertellen van waaruit de Israëlische toestellen het Syrische luchtruim waren binnengedrongen.

image012Door Israël platgebombardeerde reactor in Al Kibar, noord Syrië.

De Russen stonden voor een raadsel hoe Israël er in was geslaagd onopgemerkt het Syrische luchtruim binnen te dringen. De Israëlische actie veroorzaakte niet alleen voor een enorme opschudding in Syrië, maar ook in Iran en Rusland. De Iraanse leiders maken zich grote zorgen omdat ook Iran is uitgerust met de Russische radarsystemen zoals die in Syrië zijn opgesteld. De Russen hebben kennelijk nog steeds geen antwoord op dit soort Israëlische acties.

Waar de barbaren van IS(IS) in Syrië zijn verdreven, hebben zwaarbewapende Shi’itische bendes onder leiding van Iran de plaats aan Israëls noordelijke grens overgenomen en richten ze hun pijlen op Israël. Volgens de Iraanse generaal Mohammad Ali Falaki, heeft Iran daar een “Shi’itisch Bevrijdings Leger” gevormd om “Israël uit te roeien”.

De ‘Times of Israel’ meldt dat Amerika toestaat dat deze door Iran gesteunde islamitische bendes de grens met Israel tot op 10 kilometer mogen naderen. Israël had geëist dat er een bufferzone van 60 kilometer zou worden ingesteld in Syrië maar Rusland weigerde de Israëlische eis in te willigen. Vreemd dat Trump deze uitkomst heeft accepteert. Hij heeft naar verluidt wel beloofd om Israël te helpen ervoor te zorgen dat Iran zijn macht en invloed niet in het Midden-Oosten versterkt, met name door het machtsvacuüm in Syrië op te vullen. ‘De VS zal Israël niet verlaten in deze arena’ zo schreef de krant Yisrael Hayom uit de mond van een Amerikaanse topambtenaar. Met al deze terreurbendes aan Israëls noordgrens kan Israel uit meerdere hoeken onder vuur worden genomen. Ook blijkt Iran bezig met het bouwen van fabrieken in Libanon en Syrië voor de productie van precisiegeleide raketten. Op de Israëlische televisie werden satellietbeelden getoond. Het zal daarom niemand hoeven verbazen dat Israel binnen afzienbare tijd in actie komt om de opbouw van Iraanse troepen in Syrië richting de noordgrens van Israel te stoppen. Zowel premier Netanyahu als minister Lieberman van Defensie geven aan dat het moment naderbij komt dat Israel in actie zal komen.

Om hun dreiging nog maar eens te onderstrepen zijn vlak bij de plaats Metula aan de grens met Libanon een aantal vlaggen verschenen waarvan een ervan de tekst draagt: “Wij komen er aan in het Hebreeuws en Arabisch. Naast een vlag van Hezbollah en een Iraanse vlag staat een grote poster met het gezicht van Ayatollah Khomeini die over de Rotskoepel in Jeruzalem hangt. Ook hebben ze een reusachtige Palestijnse vlag naast de poster geplaatst.

image013Iraanse poster en Palestijnse vlag in Libanon nabij Metulla aan de grens met Israël

Terug naar de in Teheran geplaatste Doomsday-klok die zal aflopen in het jaar 2040. Het jaar dat Israël volgens de Ayatollahs niet meer zal bestaan. Maar zoveel tijd hebben de Ayatollahs zelf niet meer want ruim voordien zal de terreurstaat Iran al zijn uitgeschakeld en terug geworpen naar het stenen tijdperk. De Ayatollahs houden er namelijk geen rekening mee dat de Machtige Hand van de God met Israël is! Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en zal nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is. Zoals het zal gaan met Iran, zo zal het gaan met Syrië, Hamas en Hezbollah. Verdwenen in het riool van de wereldgeschiedenis.

Naast de verschillende profetieën in het Oude Testament dat Iran geoordeeld zal worden, verteld ook het Boek van Henoch (waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst, Judas 1:14-15) in Hoofdstuk 56:5-6-7-8 dat Israël te maken krijgt met vijandigheid van Iran.

En in die dagen zullen de engelen zich verzamelen en hun gelaat naar het oosten richten, naar de Parthen en de Meden: om daar onder de koningen een beweging te doen ontstaan, zodat een geest van opwinding over hen komt. En zij zullen van hun tronen oprijzen, zodat ze plotseling als leeuwen uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, als hongerige wolven temidden van hun kudde. En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen betreden. En het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een weg zijn: Maar de stad van Mijn rechtvaardigen zal een hindernis worden voor hun paarden, en zij zullen strijd gaan voeren tegen elkander. En hun rechterhand zal zich krachtig tegen henzelf keren. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder kennen, noch de zoon zijn vader of zijn moeder. Totdat door hun slachting het aantal lijken niet meer te tellen zal zijn. En het strafgericht over hen niet tevergeefs zal zijn. In die dagen zal het dodenrijk zijn muil openen, en zij zullen daarin neerdalen. En zo zullen zij aan hun eind komen; Het dodenrijk zal de zondaren voor het aangezicht der uitverkorenen verslinden.

Gelijksoortige informatie is terug te vinden bij de profeet Ezechiël. Ezechiël 38:21: Dan zal ik op mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ezechiël 39:11 Te dien dage zal Ik Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israël. Ezechiël 39:12-13 Het huis Israëls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang; ja, het gehele volk des lands zal begraven.

Iran dreigt Israël met regelmaat met raketten te zullen vernietigen maar Israël zal nog lang bestaan nadat Iran is verdwenen. De Israëlische premeier Benjamin Netanyahu zei daar het volgende over: “Misschien moeten de Iraniërs de Joodse geschiedenis eens wat beter bestuderen”. Wij zijn al ruim 3000 jaar in dit land, lang voordat de Ayatollahs de bevolking van Iran in gijzeling namen, en wij zullen hier zijn lang nadat hun theocratische tirannie niet meer dan een voetnoot in de wereldgeschiedenis zal zijn gewordenIk heb een boodschap aan Iran: “bedreig ons niet” Israel is een sterk land met een duidelijke wil zichzelf te verdedigen tegen elke dreiging.”

Op 19 september wond hij er nogmaals geen doekjes om tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Netanyahu vertelde luid en duidelijk: ‘Ik heb een eenvoudige boodschap voor Ayatollah Khamenei, de dictator van Iran: Het licht van het Israëlisch volk zal nooit worden uitgedoofd!’

image014De nucleaire deal met Iran in juli 2015, gepromoot door Barack Hussein Obama en zijn puppet John Kerry, hebben een enorme geldstroom naar Teheran op gang gebracht resulterend in een toename van de financiering door Iran van Hezbollah, Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza en het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. Na het eind van de sancties vloeien de miljarden Iran binnen.

De geldstroom heeft Iran de mogelijkheid geboden Israëls vijanden financieel verder tegemoet te komen. De overeenkomst heeft Iran internationale legitimiteit gegeven haar nucleaire programma verder uit te bouwen inplaats van te beperken. Het zal de risico’s van nucleaire proliferatie in de regio en de risico’s van een gruwelijke oorlog alleen maar verhogen. Reeds in 2008 liet Obama de ayatollahs al in het geheim weten een vriend te zijn van de fascistische kliek in Teheran. Sinds het nucleaire akkoord is de handel van Europa met Iran weer booming. Europa’s geld helpt Iran in hun oorlog tegen Israël. Zo doet de Europese auto-industrie weer goede zaken met Iran. Renault heeft een overeenkomst gesloten met een waarde van 660 miljoen dollar. Peugeot met een waarde van 400 miljoen dollar en ook Volkswagen is na 17 jaar weer in Teheran teruggekeerd. Obama en Kerry hebben de internationale gemeenschap op een schandelijke manier misleid, met als argument dat de nucleaire deal een oorlog heeft weten te voorkomen, maar het tegenovergestelde is waar.

Een aantal weken geleden was ook de Europese minister van Buitenlandse zaken Frederic Mogherini op missie in Teheran. Zij werd gefotografeerd met een Iraanse sluier om haar hoofd, breed lachend naar de ayatollahs. Zij is het symbool van de Europese verzoening met de radicale Iraanse terreurleiders. Ook Europa zal voor dit verraad vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen.

image010

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

 

Uit het nieuws 18-09-2017

Door: Franklin ter Horst

De Palestijnse terreurbeweging Hamas bereid zich voor op de volgende oorlog tegen Israël (deel 3)

Net als in 2009, 2012 en 2014 heeft Hamas ook nu weer raketlanceerinrichtingen geplaatst in huizen van burgers, in moskeeën in scholen en in ziekenhuizen. Het Israëlische Leger en het Israëlische Agentschap voor Veiligheid (ISA of Shin Bet) hebben daar op 10 augustus 2017 informatie over gegeven. Het gaat onder meer over tunnels die bedoeld zijn als schuilplaatsen voor terroristen en voor de opslag van wapens en munitie. In een belangrijk deel van de infrastructuur, zoals te zien is op een aantal luchtopnames, maakt Hamas misbruik van haar burgerbevolking door in privéwoningen en publieke gebouwen de ingangen van tunnels onder te brengen, zoals in scholen en moskeeën. In feite zijn dit legitieme militaire doelen in het kader van het internationaal recht. De bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het IDF, majoor-generaal Eyal Zamirverduidelijkte:“ Iedereen die in deze huizen woont, brengt zichzelf en zijn familie in gevaar. Gebouwen die worden gebruikt als dekmantel voor ondergrondse structuren (tunnels), zullen legitieme militaire doelwitten worden.” Als onderdeel van haar gevechtsstrategie, ontplooit Hamas zich voortdurend in een burgerlijke omgeving van waaruit het haar mogelijkheden benut om Israëlische doelen aan te vallen en te beschieten. Dit wordt zo gedaan om het voor het IDF moeilijk te maken om de militaire infrastructuur van de terreurgroep aan te vallen en te vernietigen. Bovendien wordt hierbij gewetenloos de eigen burgerbevolking wederom als menselijk schild ingezet.

Hamas wapenopslagplaatsen

In een vlaag van volslagen gekte werd Hamas door het Europees Hof van Justitie op 17 december 2014, na “Operation Protective Edge” van de EU-terreurlijst verwijderd. Dit besluit van het Hof was niets anders dan een politieke beslissing en was voor Hamas een vrijbrief om door te gaan met het vermoorden van eigen- en onschuldige Israëlische burgers. Logisch dat Hamas de beslissing van het Europese Gerechtshof verwelkomde. De hooggeplaatste Hamas-functionaris Moussa Abu Marzouk verklaarde: ‘Dit is een overwinning voor eenieder die achter het recht van het Palestijnse volk op verzet tegen de bezetting staat’. Kennelijk kwamen ze in Brussel juli 2017 weer tot bezinning en werd Hamas opnieuw toegevoegd aan de EU-terreurlijst.

Hamas in Rotterdam

Op 15 april 2017 was er een congres van Hamas in De Doelen te Rotterdam. Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had burgemeester Aboutaleb verzocht om deze Hamas-conferentie te verbieden, maar hij weigerde stappen te ondernemen. Ook de ministers Blok (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) zagen geen reden om in te grijpen en dat terwijl Hamas wereldwijd, en ook door Nederland aangemerkt wordt als een terroristische organisatie. Een regelrechte schande dat deze figuren Hamas een platvorm hebben geboden. Aboutaleb beweerde dat het niet vast stond dat Hamas achter de organisatie zat. Er was echter overvloedig bewijs dat dit wel degelijk het geval was. Carel Brendel, een Nederlandse oud-journalist en auteur van een tweetal islamkritische boeken verzamelde namelijk zonder probleem 13 bewijzen vanuit openbare publieke bronnen. De bewijzen zijn afkomstig van de Duitse, Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten, van andere onderzoeksjournalisten en nota bene van Hamas zelf.

Al deze bronnen stellen dat het congres wel degelijk door Hamas was georganiseerd. Ook Adel Abdullah, de organisator van het congres bleek een hoge onderscheiding te hebben gekregen van Hamas terreurbaas Ismaël Haniyeh, vanwege zijn goede daden voor de terreurorganisatie. Bovendien was de uitgesproken anti-Israël activist, de Libanees Abou Jahjah ook aanwezig. De Amsterdamse Universiteit gaf deze figuur al eens een podium om zijn fascistische ideeën en haat tegen Israël te etaleren terwijl hij als een besmettelijke ziekte gemeden zou moeten worden..Wel verbood Aboutaleb een stille tocht voor Israël omdat zo zei hij, de politie de veiligheid van de aanwezigen niet kon garanderen. De tocht was een initiatief van Christenen voor Israël om te protesteren tegen de bijeenkomst.

Hamas propaganda

De leiders van Hamas doen in het Engels wel eens gematigde uitspraken om zo de naïeve westerlingen een rad voor ogen te draaien en  antisemieten van argumenten te voorzien. De internationale gemeenschap is in een grove leugen over een Israëlische belegering van de Gaza getrapt, terwijl zij de feiten negeert. En telkens schuiven de media, die deze leugens verspreiden, de waarheid terzijde. Veel van de ‘journalisten’ zijn slechts stropoppen voor Hamas. Ze staan dag en nacht klaar om op een teken van Hamas om het even wat te filmen of te fotograferen en graag wegkijken van taferelen waarvan Hamas niet wil dat ze op beeld worden vastgelegd zoals “onverklaarbare” explosies en tegenstanders die van daken van flatgebouwen worden gegooid.

Steeds opnieuw gaat de leugenwinkel van Pallywood gewoon verder met haar sloopwerk van de waarheid. Zo was het in 2009, 2012,2014 en zo zal het ook bij een volgende oorlog weer zijn. Elke dode in Gaza moet en zal een slachtoffer zijn van de Zionistische bezetter en gezien de ervaring zal de mainstream media dat allemaal weer met genoegen overnemen.

De Hamas “Moloch cultus” in actie.

Kinderen worden door krankzinnigen gehersenspoeld en krijgen te horen dat het vermoorden van Joodse vrouwen en kinderen de grootst mogelijke eer is. Hoe ziek moet je zijn om kinderen zo met haat vol te pompen dat ze bereid zijn onschuldigen te vermoorden.

Het is natuurlijk niet alleen Hamas die streeft naar de vernietiging van Israël. Er bestaan in Gaza ruim tien verschillende terreurgroepen die dat doel nastreven. Een daarvan is de Nationale Verzet Brigades, de moordmachine van het marxistische Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP). Deze groep bracht op zondag 27 augustus 2017 een video uit getiteld “De strijd gaat verder”. Ook deze bende blijft tegen beter weten in dromen van een militaire overwinning op Israël. De Brigades onderstrepen in hun videoboodschap dat ze doorgaan met hun strijd voor de “bevrijding van het land”, de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen, de oprichting van een Palestijnse staat en de voorbereidingen voor de volgende veldslag tegen Israël. De DFLP beweert dat niet alleen Hamas aanval- en terreurtunnels bouwt maar dat ook zij tunnels bouwen, met het doel Israëlische burgers aan te vallen, ontvoeren en te gijzelen. In februari 2016 brachten zij een video uit waarin gewapende DFLP terroristen in een versterkte tunnel rondlopen en militaire oefeningen hielden. De DFLP heeft in het verleden talrijke dodelijke terreuraanslagen uitgevoerd in Israël, waaronder de moord op 22 schoolkinderen en 4 volwassenen in mei 1974 nadat zij eerst in gijzeling werden genomen in Ma’alot.

Godsspraak over Filistea (Gaza)

Religieuze Joden noemen de tegenwoordige Arabieren die zich Palestijnen noemen, naar de Oudtestamentische ‘Filistijnen’ en zien het Israëlisch-Arabisch conflict als de voortzetting van de strijd om het land in de tijd van de Rechters en de Koningen. Zij worden door God als afgodendienaren gekenschetst die jegens Israël een eeuwige onverzoenlijke haat koesteren. Diverse Bijbelteksten maken duidelijk dat het niet goed met hen zal aflopen. De profeet Amos maakt duidelijk dat de Here vuur zal werpen binnen de muren van Gaza zodat het zijn burchten verteerd en de profeet Joël spreekt van vergelding op de hoofden van de inwoners van de landstreken van Filistea waarmee Gaza met haar Arabische inwoners bedoeld wordt. In Obadja staat in de profetie over Edom (Esau) in vers 19, dat het huis van Jakob (Israël) in de eindtijd o.a. de laagte (Gaza) het land der Filistijnen in bezit zal nemen. De oordelen over Edom zullen natuurlijk niet alleen van toepassing zijn op de bastaard Filistijnen maar op al Israëls tegenstanders (het huis van Esau) zoals Obadja te lezen valt.

Obadja 15-16-17 Want nabij is de dag des heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels, zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de Here heeft het gesproken. 

Met Esau worden de onverzoenlijke vijanden van Jakob (Israël) bedoeld. Esau heeft zich na de vlucht naar het gebergte van Seir (Edom) met Ismaël verzwagerd. Hij begreep dat het eerstgeboorterecht wat hij aan zijn tweelingbroer Jakob was kwijtgeraakt, ook het recht van Jakob op wereldheerschappij inhield. Het zou immers Jakobs verre nazaat Jezus Christus zijn die uiteindelijk deze heerschappij in handen zou nemen. Omdat de God van Israël zich verbonden had aan Jakob dus aan Israel bouwde Esau een eigen systeem van verovering op door zich aan te bieden aan Gods tegenstander. Volgens het Bijbelboek Genesis was Esau de stamvader van de Edomieten. Esau was ‘rossig’ en ‘daarom noemden zij hem Esau’ (Gen 25:25). Volgens Gen 25:30, werd Esau ook Edom genoemd omdat hij verlangde naar de rode linzensoep van Jakob. Het is bekend dat de Edomieten en Amalekieten bij voorkeur achterbaks aanvallen en zich vooral richten op de zwakken, vrouwen en kinderen in de achterhoede. Dat is ook terug te zien bij de Palestijnen die zich verbergen achter de ruggen van kinderen en vrouwen. Ze vervullen de rol van onverzoenlijke erfvijanden van Gods instrumenten op aarde en zijn de tegenspelers van Gods Getuigenvolk Israël, de echte Judeeërs. Het zijn de nazaten van Esau die God en Zijn Woord sinds jaar en dag in diskrediet brengen. Zij zijn het die Israëls eeuwige recht op het land bestrijden. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze Moloch cultus en Godvijandige kliek, in elkaar zal storten, volledig ten onder zal gaan. Vandaar dat de profeet Obadja voorzegd dat er niemand van het huis van Esau meer zal ontkomen.

Ook de profeet Zefanja is er heel duidelijk over hoe het met de bastaard Filistijnen aflopen zal (Zefanja 2:4-5-6-7). God heeft er geen enkele twijfel over laten bestaan van wie het land Kanaän zou zijn. De kust (Gaza) zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda.

De intenties van de bastaard Filistijnen (Palestijnen) in Gaza zijn door de jaren genoegzaam bekend geworden als men zich tenminste geen rad voor ogen heeft laten draaien. Het handvest van Hamas laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

Afbeelding afkomstig uit artikel (Hamas handvest) Likoed Nederland 24-01-2011.

Steeds opnieuw blijkt dat Satan erop uit is Israël en al Gods kinderen te vernietigen en daar gebruikt hij individuen en volkeren voor, die God niet willen toebehoren. Dat is sinds de schepping al zo geweest en dat is nog steeds zo. Toch belooft de Here Israël uiteindelijk de overwinning. Voor de wereld lijkt het alsof Israël de boosdoener is in het conflict met de nep-Palestijnen. De hele islamitische wereld en een zeer groot deel van de rest staat Israël naar het leven en tart de God van Israël. Het is een strijd in de geestelijke gewesten. Een strijd tussen de God van Israël, de God van Liefde, Gerechtigheid en Leven en de god van de tegenstander, de god van haat, wraak en moord, die dat “heilige oorlog” (Jihad) noemt. De Bijbel maakt duidelijk dat er een oordeel zal komen over de eindtijd Filistijnen omdat zij zich op een barbaarse manier aan Gods oogappel hebben vergrepen.

De hele geschiedenis door blijkt er niets veranderd in de aard en in de identiteit van Israëls vijanden en daarom zullen ook in de eindtijd de volken die in opstand komen tegen Israël geoordeeld worden.

Ezechiël 25:15-16 Zo zegt de Here Here: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen, daarom, zo zegt de Here Here: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal die Kretenzen uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee (Gaza) te gronde richten; Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik mijn wraak over hen breng.

Alles draait bij de bastaard Filistijnen van deze tijd om leugens zodat niemand meer weet wat waar is of niet. De Israël hatende lobbygroepen, een groot aantal sites op internet en de verschillende terreurgroepen wedijveren met elkaar wie de meest hatelijke leugens over Israël verspreiden. En omdat de wereld deze leugens gelooft, zal God ook de wereld met verblinding treffen.

De Bastaard Filistijnen in Gaza zullen zich niet meer kunnen verbergen  zoals in de vorige oorlogen. Israël weet precies waar ze zitten bij een volgend treffen. De ‘helden’ zullen zich verstoppen in bunkers tussen de burgerbevolking maar het IDF zal ze weten te vinden. Niemand zal Israël er nog van weten te weerhouden de klus af te maken en Hamas voorgoed uit te schakelen.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl