Zondag gebedsdag voor de verkiezingen

Geplaatst op donderdag 9 maart 2017, 21:44 door Dirk van Genderen

Er staat veel op het spel bij de verkiezingen aanstaande week. Daarom roep ik alle predikanten en voorgangers op om in de samenkomsten te bidden voor de verkiezingen. Ik proef een strijd, een geestelijke strijd, die woedt om de ziel van ons land. Gaan we naar een samenleving waarin de dood vrij spel krijgt – levensbeëindiging op verzoek en een nog vrijere abortuswetgeving – of houden we vast aan de joods-christelijke grondslagen van ons land? Een stemadvies geef ik niet, laat ieder stemmen voor Gods aangezicht.

 


Afgelopen dinsdag werd in de Bovenkerk in Kampen een interkerkelijke gebedsavond gehouden met het oog op de verkiezingen.

Eén stem kan beslissend zijn voor de toekomst van ons land. In de Tweede Kamer wordt beslist over dood en leven, over steun aan of kritiek op Israel, wel of geen volledig opgaan in de EU, over de vrijheid om in het openbaar Gods Woord na te spreken, op straat, in de kerk en op school.
Laten we op onze knieën gaan voor de verkiezingen en de Heere Jezus vragen of Hij de uitslag zal leiden, zoals Hij weet dat het goed is voor ons land en ons volk. Tot eer van Hem. Dan is het belangrijk dat we ons voor Hem verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons volk belijden.

Op 4 maart jl. werd er in Den Haag een gebedsdag gehouden met het oog op de verkiezingen, zoals er deze dagen meer soortgelijke gebedsbijeenkomsten zijn. Op die dag werd Daniel 4:17 aangehaald. Dat is een Bijbelvers met een opmerkelijke inhoud. Nebukadnezar vertelt daar aan Daniël een droom die hij te zien kreeg en woorden die hij hoorde.

We lezen in vers 17: ‘Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt.’

Door Gods genade mogen wij, als we de Heere Jezus kennen en liefhebben, wachters van Hem zijn, heiligen, die op de bres staan voor ons land en voor ons volk.

We mogen in Gods Naam proclameren tegen de geest van de dood, die oprukt in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de verdere toename van de islam in ons land.
We mogen in Gods Naam proclameren tegen de opmars van humanisme, liberalisme en alle antichristelijke leringen en richtingen.
We mogen in Gods Naam zegen proclameren over Israel en het Joodse volk.
We mogen in Gods Naam het Leven proclameren over ons land en over ons volk.

De uitslag is deze keer totaal onvoorspelbaar. Afgaande op de opiniepeilingen maken nog diverse partijen kans om de grootste te worden, zoals de VVD, de PVV, het CDA en D66. Verscheidene bidders laten weten dat de Heere hun de overtuiging heeft gegeven dat het CDA de verkiezingen zal winnen. Het zou kunnen, maar mij heeft de Heere dit niet laten weten.

We mogen dankbaar zijn voor de CU en de SGP. Ik bid om genade en zegen voor deze partijen, om trouw aan Gods Woord, om positieve invloed van hen op de koers van het CDA en mogelijke samenwerking, en dat zij tot zegen voor ons land zullen zijn. God kan deze partijen als Gideons gebruiken om ons land terug te brengen bij God.
Dan is er nog de partij ‘Jezus leeft’. Lijsttrekker Floris van der Spek heeft alleen al door zijn deelname aan de campagne veel mensen bereikt met het Evangelie.

De invloed van D66 is groter dan de politieke partij alleen. De aanhang van D66 in de rechtspraak, de media en in andere maatschappelijke functies is groot. Het gedachtegoed van D66, al vanaf de oorsprong, is het uitwissen van de invloed van het christelijke geloof in de politiek en in de samenleving. De geestelijke strijd die bij deze verkiezingen woedt tussen het CDA (en CU en SGP) aan de ene kant en D66 aan de andere kant. En ook veel andere partijen gaan mee in de keuze voor de dood van D66.

We hebben het niet verdiend dat de Heere ons genadig zal zijn. Wij zijn niet beter dan landen die zwaar getroffen zijn door vreselijke rampen. Maar we mogen bidden of de Heere Zich nog over ons land wil ontfermen.

Laten we de Heere bidden om ons volk te leiden in het maken van een goede keuze op de verkiezingsdag. Laat het deze zondag een dag van gebed en voorbede zijn, van verootmoediging en dankzegging.

Sommige lezers zijn wellicht gewend altijd op dezelfde partij te stemmen, zonder er eigenlijk echt bij na te denken. Ook hen wil ik oproepen goed over hun keuze na te denken en het in gebed voor te leggen aan de Heere. Laat u leiden door Hem. Hij zou via u de uitslag kunnen sturen.

Het wordt zeker spannend op woensdag 15 maart. Wie wordt de grootste partij? Wie kan/wil met wie regeren? Maar stop na de verkiezingsdag niet met bidden. Blijf bidden voor de formatie van een nieuw kabinet. Laten we de Heere vragen of we een minister van Buitenlandse Zaken zullen krijgen, die zich verbonden weet met Israel. Dat zal tot zegen zijn voor ons land.
En blijf ook bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Sluit als het ware een verbond met diegene. U kunt best eens een keer een mailtje of een brief sturen, ter bemoediging. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Om te laten weten dat u hem of haar gedenkt in uw gebeden.

De Heere regeert. Te midden van onrust en onzekerheid in deze wereld. Het is in Zijn hand wie de verkiezingen wint en wie de nieuwe premier wordt. ‘De Allerhoogste is Heerser over het Koningschap van de mensen en geeft dat aan wie Hij wil’ (Daniël 4:25 en 32).

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl

 

Opwekking hier, opwekking daar, opwekking…

Dirk_van_Genderen_groot
Gepubliceerd op donderdag 14 juli 2016 om 07:30 – bron: Dirk van Genderen
‘Deze week is de opwekking begonnen in Frankrijk,’ las ik onlangs in een nieuwsbericht, waarin ook nog werd gemeld: ‘Een paar honderd doven kunnen nu weer horen.’ En eerder in een ander bericht: ‘De opwekking in het westen van Amerika duurt nu al twee maanden. Vele honderden mensen zijn al tot geloof gekomen.’ En een paar maanden geleden: ‘Bijna alle aanwezigen, zo’n duizend Joodse mensen, kwamen in deze bijeenkomst tot geloof.’

Wekelijks krijg ik zulke berichten toegestuurd. In allerlei nieuwsbrieven. En begrijp me goed: Ik ben zeer dankbaar over elke zondaar die tot geloof in de Heere Jezus komt. Evenals wanneer zieken worden genezen en Joodse mensen tot geloof in de Messias komen.
Maar de vraag is wel: Hoe betrouwbaar zijn deze berichten, wat wordt er bedoeld met het woord ‘opwekking’ en wat met ‘tot geloof komen’?
Wanneer ik alle berichten over opwekkingen van de afgelopen twintig, dertig jaar in gedachten neem – wat trouwens onmogelijk is – zou heel de wereldbevolking al tot geloof zijn gekomen. Sommige organisaties spreken zelfs over tientallen, ja honderden miljoenen bekeerlingen door de ‘gezegende bedieningen’ van hun zendelingen – grote namen. En veel mensen horen zulke berichten graag. Maar wat zou de Heere God van zulke berichten vinden?
In alle enthousiasme worden gemakkelijk veel te hoge aantallen genoemd. En wie worden er allemaal bij opgeteld? Aanwezigen, mensen die naar voren komen, mensen die hun hand opsteken? Of kunnen mensen misschien simpelweg niet meer tellen…

Wanneer ik alle berichten over opwekkingen van de afgelopen twintig, dertig jaar in gedachten neem zou heel de wereldbevolking al tot geloof zijn gekomen
Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat soms veel hogere aantallen bekeerlingen worden genoemd om meer geld uit de achterban los te krijgen. Als de Heere immers zo’n geweldige zegen geeft, willen we daar graag deel van uitmaken, al is het maar door het geven van een – aanzienlijke – gift. Dan is het ook een beetje onze opwekking.
Laten we als gelovigen, als christenen, alleen de waarheid doorgeven, zeker als het gaat over aantallen mensen die tot geloof komen.
En wat betekent tot geloof komen? Ik heb de indruk dat soms te snel wordt gezegd dat mensen tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Iemand kan door het bidden van het zogenaamde zondaarsgebed werkelijk tot geloof komen, maar velen bidden dit gebed zonder dat er iets in hun leven verandert. Het gebeurde in een opwelling, in een emotioneel moment, zonder dat men werkelijk besefte wat het betekende. En men leeft weer door zoals voorheen…
Het is onmogelijk om direct na een bijeenkomst te zeggen hoeveel mensen er tot geloof zijn gekomen. Dat zal pas na verloop van tijd zichtbaar worden.
Tot geloof komen, houdt in: wederom geboren worden, tot bekering komen. Breken met de zonde, voor de Heere gaan leven. Het is een werk van God zelf, van boven geboren worden. Geen mensenwerk, maar door de Heilige Geest. Van dood levend worden. Uit het duister in het licht komen. Het licht van de Heere Jezus, Die zelf het Licht is.

Het is onmogelijk om direct na een bijeenkomst te zeggen hoeveel mensen er tot geloof zijn gekomen. Dat zal pas na verloop van tijd zichtbaar worden
Toch kom je ook in de Bijbel tegen dat er soms aantallen worden genoemd wanneer er (grote groepen) mensen tot geloof komen. Dat mag ook, en dat geeft aan hoe machtig de Heere werkt.
In Handelingen 2:41 lezen we dat ongeveer 3000 zielen op die dag werden toegevoegd aan de jonge gemeente. En in vers 47 staat nog dat de Heere dagelijks mensen die zalig werden toevoegde.
Wanneer er ook maar één persoon tot geloof in de Heere Jezus komt, is er blijdschap in de hemel bij de engelen van God, zegt Lucas 15:10. Laten ook wij de Heere danken voor die éne persoon die tot geloof komt. En als het er door Gods genade meer zijn, prijs Hem!
En als er nu niemand tot geloof komt… Dat komt ook voor in ons land. In tal van gemeenten is er sprake van achteruitgang, leegloop, mensen die het christelijk geloof vaarwel zeggen… Dan komt het erop aan trouw te blijven, de Heere te zoeken, Hem te dienen en uit te zien naar wat Hij gaat doen.
Laten we nooit bij de pakken neer gaan zitten, maar het van de Heere blijven verwachten.
De achteruitgang kan ook worden veroorzaakt doordat het Evangelie niet langer wordt verkondigd, maar een eigen boodschap. Dan is er ook geen zegen meer te verwachten en helaas is dit nogal eens de oorzaak van de leegloop.

Laten ook wij de Heere danken voor die éne persoon die tot geloof komt
Predikers, voorgangers, breng geen eigen boodschap, maar predik Gods Woord. Alleen dat is levend en krachtig.
Ook ik zie ernaar uit dat er in deze eindtijd, nu de wederkomst van de Heere Jezus dichterbij komt, in ons land nog velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen. De ongerechtigheid grijpt om zich heen en de zonden van ons land en van ons volk – ook van onszelf – roepen tot de Heere in de hemel.
O, ik smeek ik: Belijd de zonden van ons land en van ons volk en smeek de Heere ons genadig te zijn, en in te grijpen in ons volksleven en Zijn Geest in grote kracht en volheid uit te storten. Zodat niet langer er hier één, daar twee en elders tien mensen tot geloof komen, maar werkelijk duizenden, tienduizenden tot geloof in Hem zullen komen.
Als dat gebeurt, hoeven we er geen reclame voor te maken. Dan is het niet nodig persberichten de wereld in te sturen met de aantallen mensen die tot geloof zijn gekomen. Dan komen de mensen zelf.
De één zal uitroepen: ‘Ik heb gezondigd, ik ga voor eeuwig verloren, is er voor mij nog redding?‘
En weer een ander zal de Heere loven en prijzen om Zijn geweldige daden.

Acht in nederigheid de ander voortreffelijker dan jezelf

Geplaatst op donderdag 23 juni 2016, 9:16 door Dirk van Genderen

Wat geloof jij nu precies? Hoe denk je over genezing? Geloof je in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking? Geloof je in de kinderdoop of in de volwassendoop? Geloof jij dat God machtig is mensen te bevrijden van homoseksualiteit? Geloof je in een Duizendjarig Rijk? Hoe zie je de toekomst van Israel? Dit zijn nog maar enkele van de vragen die de afgelopen weken in gesprekken en via de e-mail op mij werden ‘afgevuurd’.

 

Samen_bidden
Ga samen bidden rond een open Bijbel, in plaats van discussiëren over de Bijbel.

Ik word meestal niet blij van zulke vragen. Theoretische discussies leiden zeker niet tot meer eenheid in het geloof in de Heere Jezus. Hete hoofden, koude harten, is niet zelden het gevolg.
Terwijl we elkaar zo nodig hebben. De wereld staat in brand en wij zijn bezig met het recht hangen van schilderijen in een brandend huis. Met bijzaken. O, hoe dwaas. De Heere Jezus bad tot Zijn Vader dat de Zijnen één zouden zijn, niet dat ze allemaal precies hetzelfde zouden denken en geloven.’
‘Ik bid (…) opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Johannes 17:21).

Een groot deel van de mensheid dreigt voor eeuwig verloren te gaan omdat ze de Heere Jezus niet kennen. Laten we ons inspannen om hen te bereiken, in plaats van het verdoen van onze tijd en onze energie met zulke discussies.

Zeker, de Bijbel heeft het laatste woord. Gods Woord is de waarheid, de enige waarheid. Laten we daaraan vasthouden en de Bijbel naspreken en niet discussiëren met woorden als ‘ik geloof dit… ik geloof dat…’, maar: ‘Dit zegt de Bijbel… er staat geschreven…’

Laten we onze medegelovige, die op sommige punten misschien net iets anders denkt, van harte liefhebben en accepteren als onze broeder en zuster, voor wie de Heere Jezus ook Zijn leven heeft gegeven.
Als Hij zegt: ‘Je hoort bij Mij, je bent Mijn kind, Mijn zoon, Mijn dochter’, wie zijn wij dan om te zeggen: ‘Je past niet bij ons omdat je iets anders denkt dan wij geloven.’

Denkt u dat de vervolgde christenen zich druk maken over bovenstaande vragen? Ze hebben de Heere Jezus lief en elkaar. Geloof, hoop en liefde, zelfs hun vijanden, voor wie ze bidden. En als je vandaag nog kan worden opgepakt of doodgeschoten, dan vraag je niet aan elkaar of je in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking gelooft, maar dan vraag je of het goed is tussen jou en de Heere, of je Hem kunt ontmoeten, of je mag weten dat Hij ook voor jou Zijn leven heeft gegeven.

Wat zei Paulus ook alweer tegen de Korinthiërs over de boodschap die hij verkondigde? ‘…ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’ (1 Korinthe 2:2).
Dat moet de kern van onze boodschap zijn! Daar moeten we elke boodschap aan toetsen! Hij moet centraal zijn, altijd weer, Hij alleen. Jezus Christus. Gekruisigd. Opgestaan. Verheerlijkt. En komend op de wolken van de hemel.

Laten we ons maar wat bescheidener opstellen. Wij, die het soms zo goed weten. Te goed! Wij, die ons verheffen boven anderen. De Heilige Geest heeft ons immers het juiste inzicht gegeven… denkt u… Terwijl Filippenzen 2:3b zegt: ‘…laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.’

Wanneer zullen wij stoppen met het beoordelen van elkaar? Het veroordelen van elkaar? Hier op aarde pas als we vervolgd worden, denk ik. Of als we bij de Heere zijn. Ik vermoed dat we dan zeer verbaasd zullen zijn. We zullen daar mensen zien van wie het absoluut niet verwacht hadden. Ze leerden immers een andere doop, ze hadden een andere visie op de toekomst. En toch zijn ze welkom bij de Heere Jezus.

En samen met hen zullen we dan de Heere Jezus loven, prijzen en aanbidden. Het Lam, staande als geslacht. Daar kunnen we toch beter hier op aarde al mee beginnen, en onze kritische houding naar elkaar toe afleggen. De Heere zegene u.

Dirk van Genderen

Eigen visie dominee staat haaks op de Bijbel

Gepubliceerd op woensdag 13 april 2016 om 07:30 – bron: Dirk van Genderen

Dirk_van_Genderen_groot

Afgelopen maandag stond er een opmerkelijk artikel over de toekomstvisie van Christenen voor Israël in het Reformatorisch Dagblad. Geschreven door Wim de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Zutphen. Een artikel dat – mijns inziens – op meerdere punten haaks staat op wat de Bijbel over de toekomst van Israël zegt. Vandaar dat ik erop reageer.

De EO-documentaire ‘Breng de Joden thuis’ was voor dominee De Bruin aanleiding voor het schrijven van het artikel met de kop ‘Toekomstvisie Christenen voor Israël niet altijd Bijbels’. In dat programma werd Koen Carlier – verbonden aan Christenen voor Israël – gevolgd, die Joodse mensen in Oekraïne opzoekt en aanspoort om met spoed naar Israël te vertrekken. Volgens dominee De Bruin gebruikt hij daarbij hele en halve waarheden en hele leugens.
Concreet noemt hij: ‘de slechte situatie in Oekraïne (hele waarheid), in Israël is het veel beter (halve waarheid) en: in Duitsland worden de Joden vervolgd (leugen).’
Apocalyptisch scenario
De predikant verbaast zich over het apocalyptische scenario, dat Koen Carlier schetst: ‘In 1948 heeft God de staat Israël gesticht. Nu is de tijd gekomen dat God Zijn volk opnieuw zal verzamelen in Israël. Als dat gebeurd is, zal de Messias komen en zal heel Israël in Hem geloven. Als dat gebeurt, breekt de heilstijd aan.’
‘Zo’n apocalyptisch script leidt tot enorm veel dadendrang,’ aldus de Zutphense predikant. ‘Er is een duidelijk einddoel (een heilsstaat) en een duidelijke weg daarnaartoe (breng de Joden thuis), dat zorgt voor een effectieve manier om die energie bij mensen los te maken.’

“De Bruin doet alsof de profetieën betreffende de terugkeer van het Joodse volk van over de hele wereld naar hun eigen land geen enkele betekenis meer heeft”
Het is wel een erg simplistisch beeld wat dominee De Bruin schetst. Hij vergeet voor het gemak maar even te wijzen op het Woord en op het gebed, wat voor Carlier essentieel is. Bij zijn bezoeken aan de Joodse mensen leest hij altijd met hen de Bijbelse profetieën en bidt hij met hen. Ook vergeet hij te vermelden dat Carlier zich door de Heere geroepen weet om zich in te zetten om de Joodse mensen terug te laten gaan naar Israël.
En tegelijk is het de vraag of het wel terecht is om de theologische visie van Carlier te bestempelen als de theologische visie van Christenen voor Israël.
God brengt Zijn volk thuis
Wat betreft mijn visie hierop: Vele tientallen keren wordt in de Profeten voorzegd dat de Heere het Joodse volk, dat over de hele aarde verstrooid is, terug zal brengen naar hun aloude land. Sinds 1948 hebben ze weer hun eigen land en al meer dan een eeuw keren Joodse mensen van over de hele wereld terug naar huis. Voor mij is dat zeker vervulling van Bijbelse profetie.
God brengt Zijn volk thuis. Hij doet het. ‘Ik zal…’ lezen we in tal van profetieën. Dat moet ons bescheiden maken. Het hangt niet van ons af, hoewel die indruk soms wel wordt gewekt.
Tegelijk geloof ik zeker dat Hij mensen inschakelt om dat te doen. Carlier ziet zichzelf als visser, met de roeping zoveel mogelijk Joodse mensen te ‘vangen’ (vis-terminologie) en in Israël te brengen.
Je moet altijd voorzichtig zijn met een oordeel over een documentaire, waar je in een beperkte tijd een impressie ziet van vele uren opnamen. Ik zou graag willen zien wat de programmamakers hebben weggelaten. Toen ik naar het programma keek, vond ik dat Carlier, mede door zijn grote gedrevenheid, soms wel heel sterke druk uitoefent op de mensen die hij ontmoet. Maar ik zeg er direct bij dat het maar de vraag ik of er in de documentaire een correct beeld wordt geschetst van het werk van Carlier.
Bent u bereid? 
Tegelijk is het onzeker wat de toekomst zal brengen. We moeten er, op grond van de Bijbel, rekening mee houden dat de wereld zich steeds meer tegen Israël en tegen het Joodse volk zal keren. Dat is ook één van de drijfveren van Carlier, om voordat de situatie voor Joodse mensen nog slechter wordt, zoveel mogelijk van Israël naar Israël te brengen. Dat gebeurt ook letterlijk, want de achterban van Christenen voor Israël betaalt ook de reiskosten met het vliegtuig voor hen.

“Ik acht het heel goed mogelijk dat de laatste grote menigte Joden pas naar Israël komt wanneer de Messias in aantocht is of er misschien al is”
En ik stel u toch ook de vraag: Bent u bereid om Joodse mensen te helpen of tijdelijk op te vangen als het zover komt dat ze moeten vluchten naar Israël? Dat klinkt misschien vreemd, maar de geschiedenis leert dat er telkens weer tijden geweest zijn dat Joodse mensen moesten vluchten.
Ik kan niet meegaan in de stelling van Koen Carlier dat de Heere Jezus pas terug zal komen wanneer alle Joden terug zijn in Israël. Dat vind ik nergens in de Bijbel. Dat zou betekenen dat het nog een hele poos zal duren voordat het zover is, omdat nog miljoenen Joden buiten Israël wonen. Ik acht het heel goed mogelijk dat de laatste grote menigte Joden pas naar Israël komt wanneer de Messias in aantocht is of er misschien al is. En zeker, ze zullen allemaal komen, niemand zal elders achterblijven.
 
Theologische aspecten
Vervolgens gaat dominee De Bruin in op theologische aspecten. Hij stelt dat nergens in het Nieuwe Testament wordt gesproken over een tweede terugkeer uit de ballingschap. Ook betoogt hij ‘dat het Nieuwe Testament de gebeurtenissen rondom Jezus ziet als de voltooiing van die terugkeer (denk alleen aan de nieuwe intocht van Gods volk in Kanaän bij de doop in de Jordaan)’.
Ook meent hij dat ‘alle details van Jezus’ eschatologische rede in Mattheus 24 betrekking hebben op Jezus’ dood en opstanding en de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en dat we volgens die hoofdstukken allen nog de komst van de Heere in heerlijkheid hebben te verwachten.’
Ook stelt hij dat het in Romeinen 11, ‘waar Paulus spreekt over de strategie om zijn volksgenoten bij de Messias te brengen, nergens gaat over het weer thuisbrengen van de Joden uit de verstrooiing.’
Verder beweert hij dat de ‘stukken uit het Oude Testament die volgens velen nog onvervuld zijn, al wel vervuld zijn, maar alleen op een ander manier dan je op het eerste gezicht zou zeggen (bijv. Mattheus 2:15).’
Tegenover het script van Christenen van Israël stelt dominee De Bruin ‘zijn’ script van Jezus, met de oproep om waakzaam te zijn en trouw, in het besef dat ‘niemand de dag en het uur weet, zelfs de Zoon niet, dan alleen de Vader (Mattheus 24:36).’ Tot zover dominee De Bruin.
Geschokt
Ik ben werkelijk geschokt door wat deze predikant allemaal beweert. Dit staat zo haaks op de boodschap van de Bijbel. De Bruin doet alsof het Oude Testament afgedaan heeft, alsof de profetieën betreffende de terugkeer van het Joodse volk van over de hele wereld naar hun eigen land, in het laatste van de dagen, geen enkele betekenis meer heeft. Terwijl de Heere Jezus, Zijn discipelen en de eerste gemeenten alleen het Oude Testament hadden, waarin al zoveel stond over gebeurtenissen in de laatste dagen voor de wederkomst van de Heere Jezus. Het is werkelijk onmogelijk dat al die beloften vervuld zijn in de eerste komst van de Messias.

“Zeker, de gemeente is erbij gekomen, maar de gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen”
De Bruin wijst op Mattheus 2:15: ‘Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen’. Het gaat daar – in dat kader staan die woorden er ook – over de vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte en over zijn terugkeer naar Israël. In Hem werden die woorden vervuld.
Ik vind het ongepast om deze woorden te koppelen aan de tientallen profetieën over de terugkeer van het totale Joodse volk naar Israël.
Romeinen 11
Volgens de predikant is er in Romeinen 11 niets te vinden over het ‘thuisbrengen van de Joden uit de verstrooiing’. Dit hele hoofdstuk gaat over het zalig worden van het Joodse volk. En waar gebeurt dat? Juist, in Israël. Op het moment dat ze de Heere Jezus zullen zien, bij Zijn wederkomst. Lees Zacharia 12:9 – Zacharia 13:1 maar.
Lees ook wat Ezechiël daarover zegt. Het dal vol dorre doodsbeenderen, die bijeengebracht zijn uit de hele wereld, als beeld van alle teruggekeerde Joodse mensen in Israël, komt tot leven, doordat de Geest hen levend maakt. En heel nadrukkelijk wordt erbij vermeld dat het daar gaat over heel het huis van Israël.
Als ik het artikel van dominee De Bruin goed lees, vermoed ik dat hij geen speciale toekomst meer ziet voor Israël. Alle beloften voor het Joodse volk zijn immers vervuld in de Heere Jezus. Het volk Israël heeft dan afgedaan, het is dan een volk als alle andere volken.
Zulke gedachten gaan lijnrecht in tegen de Schrift. Luister maar naar Romeinen 11:1: ‘Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!’ En vers 2 zegt: ‘God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.’ Hier staat het onomwonden: Israël is en blijft Gods volk. Zeker, de gemeente is erbij gekomen, maar de gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen.
De Bijbel spreekt duidelijke taal
Ter verduidelijking nog enkele teksten uit de profeten.
Jeremia 16:14-16:
14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.
Nog nooit is deze profetie volledig vervuld en ik ben ervan overtuigd dat we ons nu middenin de vervulling van deze profetie bevinden. God schakelt vissers in om Zijn volk thuis te brengen. En de tijd zal aanbreken en is wellicht aangebroken, in de vorm van toenemend antisemitisme, dat God jagers zal zenden om Zijn volk naar huis te jagen.

“Israël is wellicht het belangrijkste teken van de eindtijd”
Luister ook naar Amos 9:14 en 15:
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan drinken.
15 Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.
God zal Zijn volk Israël in hun land planten en nooit zullen ze meer uit hun land, dat de Heere hun gegeven heeft, weggerukt worden.
Wie zegt, zoals dominee De Bruin, dat al die profetieën uit het Oude Testament zijn vervuld in de Heere Jezus, komt grandioos in de knoop met de verwoesting van Jeruzalem in de eerste eeuw van onze jaartelling. Daarna, ook de eeuw erna, zijn de Joden weggerukt uit hun land. Dat botst keihard met de geciteerde verzen uit Amos 9.
Het is mijn hoop, mijn verlangen en mijn gebed dat de ogen van deze predikant open zullen gaan voor het bijzondere plan dat God nog met Zijn volk Israël heeft.
Het belangrijkste teken van de eindtijd 
Deze genoemde Bijbelverzen zouden met tientallen andere kunnen worden aangevuld, die allemaal op hetzelfde neerkomen. Er komt een tijd dat God Zijn volk vanuit de hele wereld terug te brengen in hun eigen land. In 1948 heeft het volk hun eigen land weer terug ontvangen van de Heere, want het land is van Hem.
Israël is wellicht het belangrijkste teken van de eindtijd. Op de Olijfberg zal de Heere Jezus terugkomen. God zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En als Hij komt, zal heel het volk zalig worden. Romeinen 11 zegt dat dat tot een geweldige zegen voor de hele wereld zal zijn. En tot eer van de Heere Jezus. Daar gaat het ten diepste om: de eer en de glorie van Zijn grote Naam.